Nieuws

 • VVD & D66 roepen op tot plan geluidswerende maatregelen A4

  08 oktober − VVD en D66 willen dat de provincie snel een geluidsscherm bouwt bij de A4. Die oproep deden ze tijdens de raadsvergadering van 3 oktober jl. Lees verder

 • Nanning Mol neemt afscheid van Voorschoten

  30 september − Onze wethouder Nanning Mol is geen wethouder meer sinds donderdagavond 26 september. Lees verder

 • VVD en CDA stellen vragen over ontwikkeling gebied Moeder Godskerk

  11 september − Dezer dagen verrasten de media ons met het bericht dat de Moeder Godskerk vanaf oktober 2019 zal worden verhuurd aan een religieuze instelling uit Leiden. Een verrassing voor velen, want tot op heden zetten verschillende partijen zich namelijk in om dit gebied in Boschgeest te herontwikkelen voor woningbouw. Lees verder

 • Geluidsoverlast A4 mogelijk erger door bomenkap Vlietland

  29 juli − Het zal veel inwoners van Voorschoten niet zijn ontgaan. Staatsbosbeheer heeft opdracht gekregen van de Provincie Zuid-Holland een aanzienlijk deel van de bomen te kappen in recreatiegebied Vlietland. Reden voor dit besluit is dat de ziekte essentaksterfte zou zijn geconstateerd alsmede de slechte staat van de populieren. In totaal zal ongeveer 10% van de bomen worden gekapt. Lees verder

 • Nieuw milieubeleidsplan graag concreet, effectief en betaalbaar.

  23 juli − Op 18 juli sprak de gemeenteraad van Voorschoten over een nieuw milieubeleidsplan dat na de zomer zal worden opgesteld. In een milieubeleidsplan staat beschreven op welke manier de gemeente in de komende jaren de milieu opgaven wil oppakken. De VVD pleit voor een realistisch, betaalbaar en effectief plan. Lees verder

 • Veranderingen bij de VVD

  19 juli − Onlangs konden we u melden dat Nanning Mol is voorgedragen als burgemeester van Laren. Wij zijn daar uiteraard trots op maar we zullen Nanning in Voorschoten enorm gaan missen. Het zal nog even op zich laten wachten tot de benoeming definitief is, maar we hebben al wel naar een nieuwe wethouder gekeken. Lees verder

 • Kadernota 2020, brede steun voor koers nieuwe gezonde begroting

  16 juli − De VVD Voorschoten heeft sinds de afgelopen verkiezingen mede aangepakt: een compleet nieuw subsidiebeleid, nota schuldenbeheersing, opzet van een brede welzijnsorganisatie en start uitvoering van het centrumplan. Een aantal van deze zaken richt zich op het beheersbaar maken en houden van de kosten. In deze lijn wordt er onder andere gewerkt aan het vaststellen van een accommodatie beleid. We werken aan verbeterde afvalscheiding om onze afvalkosten te verminderen en er worden acties ingezet in de preventieve sfeer om de instroom in de tweedelijns jeugdzorg te verminderen. Een actief en fris bestuur dus, zakelijk waar dat moet maar ook sociaal sensitief, wij zijn dan ook trots als VVD Voorschoten daar aan bij te dragen. Lees verder

 • VVD feliciteert Nanning Mol met zijn voordracht tot burgemeester van Laren

  04 juli − Vandaag is bekend geworden dat wethouder Nanning Mol door de gemeenteraad van Laren is voorgedragen als de toekomstige burgemeester van dit Noord-Hollandse dorp in het Gooi. De VVD is Nanning Mol dankbaar voor alles wat hij voor Voorschoten heeft betekend. Na meer dan een decennium politiek actief te zijn geweest in ons dorp, zet hij nu een prachtige volgende stap in zijn politieke carrière. Lees verder

 • Herstel van Beresteyn kan van start!

  01 juli − Op 20 juni jl. besprak de raadscommissie Wonen, Ruimte & Groen over het Bestemmingsplan Buitenplaats Beresteyn. Het plan moet ervoor zorgen dat Beresteyn weer in oude glorie wordt hersteld. En dat is hard nodig, want Beresteyn verkeert al jaren in een zeer slechte staat. Lees verder

 • Woningcorporaties aan de slag!

  11 juni − Iedereen moet meehelpen om Voorschoten weer financieel gezond en klaar voor de toekomst te maken. Ook de woningcorporaties! De VVD wil daarom strakkere prestatieafspraken met de corporaties over woningbouw en belastingen. Lees verder

 • Integrale aanpak waterketen is goede zaak

  15 april − Binnenkort zal de Voorschotense gemeenteraad een besluit nemen over een nieuw Integraal Waterketenplan (IWKP). In dit plan staat beschreven hoe we de komende jaren omgaan met uitdagingen als grondwateroverlast, kwaliteit van het oppervlaktewater, baggeren en het onderhoud van het riool. Lees verder

 • Goede actualisatie woonvisie

  08 april − Voorschoten is een prachtige gemeente om te wonen en dat moet zo blijven. De VVD vindt het belangrijk dat Voorschoten ook in de toekomst een aantrekkelijke woongemeente blijft voor een brede groep inwoners. Daarom is het van belang dat de woningmarkt zoveel mogelijk bereikbaar blijft voor mensen van verschillende generaties en uit diverse inkomensgroepen. De geactualiseerde woonvisie voorziet hierin. Lees verder

 • Regio heeft meer Voorschoten nodig

  01 april − Meer samenwerking in de regio! Dat is hard nodig. En toch zit er weinig beweging in. De VVD Voorschoten weet wat er mis is. Lees verder

 • VVD Voorschoten wil aandacht voor betaalbare koopwoningen en slimme woonconcepten

  19 maart − Voorschoten is een heerlijke woongemeente. Daarom werd op 14 maart in de commissievergadering WRG van de gemeente Voorschoten de actualisatie Woonvisie 2019-2022 besproken. Deze gepresenteerde visie sluit aan op de ambities gesteld in het coalitieakkoord van 2018. De VVD vraagt aandacht voor specifieke onderwerpen binnen deze visie. Lees verder

 • Stem Sjoerd, plek 15, in Provinciale Staten!

  19 maart − Eindelijk heeft Voorschoten weer een serieuze kandidaat voor Provinciale Staten: Sjoerd van den Dool! Sjoerd, 45 jaar, is sinds 2010 lid van de gemeenteraad voor de VVD en inmiddels fractievoorzitter. Sjoerd staat op plek 15 op de lijst van de VVD. Lees verder

 • Koop aandeel in geluidsscherm met zonnepanelen!

  15 maart − De VVD Voorschoten heeft de afgelopen jaren samen met andere politieke partijen een stevige lobby gevoerd voor een geluidsscherm langs de A4. En met resultaat! Provinciale Staten heeft besloten dat het geluidscherm er nu binnen twee jaar moet komen. Ook hebben partijen in Provinciale Staten gepleit voor een duurzame realisatie. De VVD Voorschoten heeft dé oplossing! Lees verder

 • VVD stelt vragen over opzetten lokaal Sportakkoord

  15 maart − Vandaag heeft de VVD Voorschoten schriftelijke vragen ingediend richting het college van burgemeesters en wethouders met betrekking tot het gebruik maken van rijksgelden voor het inzetten van een sportformateur en de vorming van een lokaal gemeentelijk sportakkoord. Lees verder

 • VVD, D66 en GroenLinks: houdt Voorschoten bereikbaar

  15 maart − Veel Voorschotenaren staan dagelijks in de file bij het Lammenschansplein. De ontsluitingswegen richting de A4, Leiden en Voorschoten zijn al jaren berucht vanwege hun enorme files en vertragingen. Na jaren van overleg starten in 2020 de werkzaamheden om dit knelpunt op te lossen. Lees verder

 • VVD-er Malik Azmani vertelt persoonlijk verhaal in De Merelhof

  © Sjoerd van den Dool

  15 maart − Maandag 4 maart was VVD Tweede Kamerlid en lijsttrekker voor de Europese Verkiezingen Malik Azmani te gast in Voorschoten. Lees verder

 • Vooruitgang rondom Moeder Godskerk is goede zaak.

  25 februari − Vooruitgang rondom Moeder Godskerk is goede zaak. Lees verder