• Reactie VVD fractie Voorschoten op vragen Groot Voorschoten

  04 mei − Binnen onze gemeente moet het voor alle kinderen mogelijk zijn om een goed bestaan te hebben en zich te kunnen ontwikkelen. Dit houdt in, dat gezinnen die daartoe zelf de middelen niet hebben, met financiële en andere middelen worden ondersteund, zodat ook hun kinderen op een volwaardige manier aan onze samenleving kunnen deelnemen. Wanneer duidelijk blijkt dat het bestaande budget voor (kinder)armoedebestrijding niet toereikend is en het nodig is een beroep op de reserve Sociaal Domein te doen, komt de vraag aan de orde op welke wijze de Klijnsmagelden het beste ingezet kunnen worden. Wat betreft deze gelden, is het dus eerst zaak steeds te controleren of er een tekort en/of onderbesteding bestaat in het lopende beleid en budget voor kinderarmoedebestrijding. In mei zal hiertoe een armoedeconferentie worden gehouden die mogelijk kan leiden tot aanpassing van het beleid. Gelet op de nu beschikbare middelen en regelingen is het niet nodig de Klijnsmagelden in te zetten en om die reden zijn deze gelden toegevoegd aan de algemene reserve met als bijkomend voordeel dat het financieel tekort daardoor iets wordt teruggebracht. Het is geen VVD beleid om extra uitgaven te doen wanneer blijkt dat de beschikbare financiële middelen voldoende zijn om te voorzien in de bestaande behoeften. Wij beschikken verder over een grote reserve Sociaal domein die ook gebruikt kan worden voor bestaande regelingen waarvan iedereen die aan de voorwaarden voldoet gebruik kan maken. Naast de gemeentelijke ondersteuning kan Voorschoten trots zijn op een zeer groot aantal vrijwilligers, die zich op veel gebieden enthousiast inzetten voor onze samenleving. Dit alles samen maakt dat Voorschoten beschikt over een goed functionerend en ruim opgezet sociaal vangnet. Deze zeer nuttige en volop gewaardeerde bijdrage van onze vrijwilligers, is een belangrijke drijfveer en beloning voor hun inzet. Het feit dat het gereserveerde budget in Voorschoten voor (kinder)armoedebestrijding op dit moment toereikend is, zou daarom los moeten staan van deze inzet die immers om meer gaat dan geld alleen. Wij kunnen dan ook vaststellen dat Voorschoten de zaken binnen het sociaal domein op orde heeft en dat de gemeente er alles aan doet om iedereen die daarvoor in aanmerking komt te bereiken, zodat niemand buiten boord valt. Lees verder

 • VVD: Eerste stap efficïenter samenwerken kan nu worden gezet!

  04 mei − De gemeenteraad van Wassenaar heeft in de begroting vastgelegd dat op de bijdrage aan de gezamenlijke werkorganisatie met Voorschoten een voordeel van € 360.000 kan worden behaald door werkprocessen te vereenvoudigen en medewerkers efficiënter in te zetten. Een belangrijk punt waar de Voorschotense gemeenteraad al een paar jaar aandacht voor vraagt. VVD, ONS Voorschoten en CDA vinden dat Voorschoten direct moet aanhaken bij het Wassenaarse project zodat voor beide gemeenten dit voordeel kan worden behaald. VVD-raadslid Sjoerd van den Dool: “Een belangrijk kritiekpunt op de samenwerking tussen Voorschoten en Wassenaar is dat onvoldoende wordt samengewerkt om voor beide gemeenten dezelfde voordelen te behalen. Deze eerste stap om samen de werkorganisatie beter en efficiënter in te richten moeten we dan ook samen nemen en uitwerken! We zijn het aan onze inwoners verplicht dat we elke kans pakken om met een slimmere werkorganisatie de uitgaven te verlagen.” De VVD-fractie gaat met de andere partijen in de gemeenteraad in gesprek om dit initiatief te steunen. Van den Dool:’In deze spannende tijd voor Voorschoten moeten we samen een brug bouwen naar de toekomst! Hiermee kan weer een volgende stap in meer samenwerking worden gezet.’ Lees verder

 • VVD: Eerste stap efficïenter samenwerken kan nu worden gezet!

  03 mei − De gemeenteraad van Wassenaar heeft in de begroting vastgelegd dat op de bijdrage aan de gezamenlijke werkorganisatie met Voorschoten een voordeel van € 360.000 kan worden behaald door werkprocessen te vereenvoudigen en medewerkers efficiënter in te zetten. Een belangrijk punt waar de Voorschotense gemeenteraad al een paar jaar aandacht voor vraagt. Lees verder

 • Wethouder Inge Nieuwenhuizen stopt

  24 april − Per 11 mei legt wethouder Inge Nieuwenhuizen (VVD) haar functie als wethouder neer. Nieuwenhuizen had eerder bij het VVD-bestuur al aangegeven geen derde termijn als wethouder te ambiëren. Iets langer dan een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wil zij haar energie steken in het zoeken naar een nieuwe uitdaging. Nu Voorschoten druk doende is haar bestuurlijke toekomst richting en vorm te geven, wil Nieuwenhuizen ruimte geven aan de nieuwe generatie in de persoon van haar beoogde opvolger Nanning Mol. Lees verder

 • VVD: Coördinatie wegwerkzaamheden moet beter!

  06 april − Sinds begin april worden op verschillende locaties in Voorschoten werkzaamheden aan bestrating, asfalt, verkeerslichten en meer uitgevoerd. Hierdoor zijn er in het dorp ook meerdere omleidingen. VVD-raadslid Sjoerd van den Dool: “Doordat de werkzaamheden tegelijkertijd worden uitgevoerd, zijn meerdere uitvalswegen afgeknepen of afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Dit is niet goed voor de bereikbaarheid van Voorschoten. Daarbij is hier onvoldoende over gecommuniceerd. De VVD is blij dat het werk wordt uitgevoerd, maar de afstemming moet beter.” De VVD pleit ervoor de planning en communicatie van wegwerkzaamheden te verbeteren. Van den Dool:”Daarnaast horen wij graag of de werkzaamheden met vooruitziende blik worden uitgevoerd, immers we willen niet dat dezelfde wegen binnen afzienbare weer dicht gaan voor andere werkzaamheden zoals voor overige vervanging, zijwegen, aanpassing of riool bijvoorbeeld bij Leidseweg noord of Mozartlaan.” De VVD zal de verkeerssituatie donderdag in de gemeenteraad aan de orde stellen. Lees verder

 • VVD: Uitstel financieel herstelplan verstandig, maar uitstel mag geen afstel worden

  28 maart − De gemeenteraad van Voorschoten heeft woensdagavond jl. gesproken over het voorstel van de burgemeester om het financieel herstelplan uit te stellen. De VVD heeft samen met de andere partijen het voorstel gesteund. Het huidige voorstel was te weinig uitgewerkt en brengt teveel schade aan Voorschotense voorzieningen, zoals het zwembad. Het voorstel veroorzaakte ook teveel onrust bij onze inwoners. Het voorstel bevat geen plannen voor een betere organisatie van gemeentelijke taken of het versterken van onze bestuurskracht. Hiermee waren we verder van een oplossing geraakt. Dit moet dus anders. Ook komt er de komende maanden nog veel financiële informatie, zoals de resultaten van de begrotingsscan. De VVD heeft er daarom voor gepleit om meer tijd te nemen om een evenwichtig herstelplan te schrijven. Uitstel betekent dat we goed kunnen nadenken hoe het herstelplan kan bijdragen aan een moderne gemeente Voorschoten en breder draagvlak heeft in ons dorp. In Voorschoten zijn we teveel bezig met wat we willen behouden, en te weinig met wat we willen bereiken. De VVD wil de komende maanden dat de gemeenteraad daarover discussie voert. Wat willen we bereiken voor onze inwoners en hoe kunnen we dat het beste organiseren? Dat moet ook de basis zijn voor het versterken van onze bestuurskracht. Is het beter voor Voorschoten om samen te werken met Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Leiden of zelfstandig verder te gaan? En in welke vorm? Die vragen moeten we de komende maanden met elkaar beantwoorden. Die antwoorden dienen ook als uitgangspunt voor het vervolg van het herstelplan en de gesprekken met omliggende gemeenten. De Rekenkamercommissie wordt gevraagd een historisch onderzoek te doen naar de financiële rapportages. Dit geeft ons de kans om te leren van fouten uit het verleden. Een belangrijke oorzaak van de huidige financiële situatie is dat Voorschoten altijd te weinig gespaard heeft voor noodzakelijke vervangingen. Nu leggen we gelukkig wel spaarpotjes aan voor het toekomstige openbaar beheer. Dat zorgt nu voor een grote financiële druk, maar op de langere termijn hebben wij en onze kinderen daar profijt van, omdat we ze niet met grote financiële verplichtingen opzadelen. Voorschoten kreeg in het bestuurskrachtonderzoek het verwijt dat ze geen keuzes kan maken. Dat verwijt klopt deels wel. Veel moeilijke discussies heeft de gemeenteraad voor zich uitgeschoven. Dat is jammer en daar hebben we nu last van. Nu hebben we de kans om met een goed en evenwichtig herstelplan de financiën meerjarig te herstellen en op orde te brengen. Maar linksom of rechtsom zal het herstelplan wel maatregelen bevatten die pijn doen en tot onvrede bij bewoners leiden. Meer tijd geeft rust en ruimte om de maatregelen uit te werken en voldoende draagvlak te zoeken. Uitstel mag echter geen afstel worden. De gemeenteraad zal uiteindelijk lef en leiderschap moeten tonen om het juiste herstelplan aan te nemen. En laten we vooral weer bouwen aan zelfvertrouwen en trots op ons dorp. Lees verder

 • VVD: uitstel financieel herstelplan verstandig, maar wel tempo vasthouden

  25 maart − De gemeenteraad van Voorschoten heeft gisteravond gesproken over het voorstel van de burgemeester om het financieel herstelplan uit te stellen. De VVD heeft samen met de andere partijen het voorstel gesteund. Lees verder

 • Bestuur Vereniging Noord-Hofland ‘Held van Voorschoten’

  16 januari − De VVD Voorschoten reikt in december en januari taarten uit aan ‘Helden van Voorschoten’: Mensen die zich bijzonder, en vaak op de achtergrond, inzetten voor ons dorp en onze inwoners. Op vrijdag 13 januari werd de laatste taart uitgereikt aan het voltallige bestuur van Vereniging Noord-Hofland. VVD-commissielid Bart Lavrijsen: ”Het bestuur van Vereniging Noord-Hofland zet zich al jaren keihard in om de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk te bevorderen. In activiteitencentrum Alettahof worden enorm veel verschillende activiteiten georganiseerd, waarmee verschillende doelgroepen worden bereikt. De jongerenoverlast in Noord-Hofland is jaren een zorgpunt geweest. Door de samenwerking met het jeugd- en jongerenwerk te intensiveren, is deze overlast de afgelopen jaren met succes aangepakt. Hierin heeft jongerenwerker Ali Yusuuf een belangrijke rol gespeeld.” VVD-raadslid Sjoerd van den Dool vult aan: ”De Vereniging Noord-Hofland heeft de afgelopen jaren een enorme professionaliseringsslag gemaakt. De intensieve samenwerking met het jeugd- en jongerenwerk is daar een voorbeeld van. Maar er wordt ook nauw samengewerkt met andere sociaal-maatschappelijke instanties. Onlangs heeft het bestuur een wijkprofiel opgesteld, waardoor er een beter inzicht is gekomen in de demografische kenmerken van Noord-Hofland. De activiteiten vanuit het activiteitencentrum kunnen hierop worden afgestemd. Het is het bestuur gelukt om de verschillende doelgroepen – ouderen, jongeren, statushouders en verenigingen – te binden en te activeren. Daarom zijn de bestuursleden van Verenging Noord-Hofland terecht Helden van Voorschoten.” Lees verder

 • VVD: Hek moet weg uit Ter Wadding

  09 januari − VVD: Hek moet weg uit Ter Wadding Onlangs is begonnen met de renovatie van park Ter Wadding bij Noord Hofland. De VVD is blij dat het park weer in oude glorie wordt hersteld. Ter Wadding is voor Voorschoten van grote historische waarde en vervult een belangrijke recreatieve functie in de wijk Noord Hofland. De VVD was dan ook verbaasd toen afgelopen voorjaar zonder vergunning dwars door het openbare deel van het park een groot hek met cameratoezicht was aangelegd. VVD-commissielid Bart Lavrijsen: “Het hek scheidt een groot deel van het park af en loopt dwars door perken en over wandelpaden. Daarmee worden de historische en publieke functie van het park ernstig aangetast en worden bezoekers voortdurend gefilmd. Heel veel bewoners zijn woedend hierover.” In september 2016 heeft wethouder Bremer aan de gemeenteraad laten weten dat er wordt gezocht naar een oplossing, maar inmiddels duurt dat wel erg lang. Lavrijsen: "De VVD begrijpt er niets van dat dit alles zonder vergunningverlening heeft kunnen plaatsvinden en dat er geen handhaving heeft plaatsgevonden. Wij zullen bij wethouder Bremer er op aandringen deze situatie snel op te lossen zodat het park na de renovatie weer in oude glorie is hersteld en de Voorschotenaren weer volop kunnen genieten van een prachtig park zonder hek." Lees verder

 • Odette Paauwe ‘Held van Voorschoten’

  08 januari − De VVD Voorschoten reikt in december en januari taarten uit aan ‘Helden van Voorschoten’: Mensen die zich bijzonder, en vaak op de achtergrond, inzetten voor ons dorp en onze inwoners. Op vrijdag 5 januari werd de taart uitgereikt aan Odette Paauwe-Insinger. VVD-fractievoorzitter Nanning Mol:”Odette heeft zich keihard ingezet voor Honk- en Softbalvereniging Adegeest en samen met o.a. lokale ondernemer Wilbur Zitman een succesvolle actie opgezet waardoor eindelijk het clubhuis kon worden opgeknapt. Dat was een enorme opsteker voor de vereniging en alle sporters, en daarom is Odette terecht een Held van Voorschoten.” VVD-raadslid René Smittenaar vult aan: ”Odette zet zich al jaren in voor bijzonder doelen, waaronder 36 jaar als directeur van de Trombosestichting, waar ze in 2015 mee is gestopt. Gelukkig zet ze sindsdien haar ervaring ook voor andere zaken in, waaronder de honk- en softbalvereniging en het hospice. De VVD waardeert het enorm als mensen hun talenten inzetten voor hun eigen dorp en zo problemen kunnen oplossen of mooie initiatieven nemen.” Lees verder

 • Henri Boshouwer Kroet ‘Held van Voorschoten’

  24 december − Henri Boshouwer Kroet ‘Held van Voorschoten’ De VVD Voorschoten reikt in december en januari taarten uit aan ‘Helden van Voorschoten’: Mensen die zich bijzonder, en vaak op de achtergrond, inzetten voor ons dorp en onze inwoners. Op vrijdag 23 december werd de taart uitgereikt aan Henri Boshouwer Kroet. VVD-fractievoorzitter Nanning Mol:”Henri organiseert al jaren kleinschalige concerten met klassieke muziek in Voorschoten. Met zijn concerten brengt hij topmusici uit binnen- en buitenland naar Voorschoten, waardoor mensen in eigen dorp kunnen genieten van prachtige muziek.” VVD-raadslid André in ‘t Veen vult aan: ”Je hoeft Voorschoten niet uit om te kunnen genieten van de prachtigste muziek. Dat danken we mede aan de inzet van Henri Boshouwer Kroet. Ook veel ouderen genieten van zijn concerten, onder andere bij zijn concerten in woonzorgcentrum Adegeest. Wij vinden het als VVD enorm belangrijk dat cultuur dichtbij en toegankelijk wordt aangeboden, zodat een zo breed mogelijk groep inwoners hier kennis van kan nemen. En daarom is Henri terecht een held van Voorschoten!” Lees verder

 • VVD, ONS Voorschoten en CDA: Aan de slag met herstelplan!

  19 december − De gemeenteraad heeft donderdag 15 december de brief van de provincie Zuid-Holland ontvangen over het financieel toezicht op de begroting voor 2017. Preventief toezicht betekent dat de begroting en begrotingswijzigingen door de provincie moeten worden goedgekeurd en dat de gemeente een herstelplan vaststelt dat leidt tot een structureel en reëel sluitende begroting en meerjarenraming. Wanneer de begroting op basis van het ingediende herstelplan door de provincie wordt goedgekeurd, kan het preventieve toezicht eventueel worden intrekken. Coalitiepartijen VVD, ONS en CDA willen snel aan het slag met het gevraagde herstelplan om de Voorschotense financiën meerjarig sluitend te krijgen. Voorschoten moet ook langjarig uit de rode cijfers. Preventief toezicht is niet leuk. Voorschoten geeft nog steeds teveel geld uit. We kunnen nu mopperen, maar ook de expertise van de provincie gebruiken om verder te komen. Wij hebben het college al bij de begroting kaders gegeven te kijken hoe de kosten omlaag kunnen. En zijn we bereid in de toekomst voorzieningen slimmer samen te voegen of te delen met omliggende gemeenten, zodat Voorschoten ook voor onze kinderen mooi en betaalbaar blijft? Wij gaan nu met spoed een goed herstelplan opstellen, zodat ook de provincie ziet dat wij zelfstandig onze eigen boontjes kunnen doppen. Lees verder

 • Kirsten Beljaars ‘Held van Voorschoten’

  18 december − De VVD Voorschoten reikt in december en januari taarten uit aan ‘Helden van Voorschoten’, oftewel vrijwilligers die zich bijzonder inzetten voor ons dorp en onze inwoners. Op vrijdag 16 december werd de eerste taart uitgereikt. VVD-fractievoorzitter Nanning Mol: ”Onze eerste held is Kirsten Beljaars. Kirsten organiseert al weer enkele jaren in de laatste week van de zomervakantie Bouwdorp Voorschoten, zodat alle kinderen, ook kinderen die niet op vakantie kunnen, een leuke afsluiting van de zomervakantie hebben. Hier zet Kirsten zich keihard voor in, en daarom is zij terecht een held!” VVD-raadslid Sjoerd van den Dool vult aan: ”Bouwdorp is gewoon een ontzettend leuk initiatief, onze kinderen zitten dan eens niet achter de PC maar zijn lekker buiten met hamers en zagen aan het klussen, samen met een groot team van begeleiders. Dat spreekt mij als woordvoerder Wonen, Ruimte en Groen natuurlijk enorm aan. En natuurlijk wordt er heel goed op de veiligheid van alle deelnemers gelet. Maar nog belangrijker is dat iedereen veel plezier heeft.” Bouwdorp Voorschoten is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en begeleiders. Vindt u het leuk om een steentje bij te dragen? Meer informatie over Bouwdorp kunt u vinden op http://bouwdorpvoorschoten.gewoonbuitenspelen.nl/. En kijk ook eens op onze website www.heldvanvoorschoten.nl. Lees verder

 • Meer mensen van uitkering naar baan dankzij Plan Arbeidsmarktoffensief

  05 december − Het Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief van wethouder Inge Nieuwenhuizen, dat door de gemeenteraad van Voorschoten i n juli 2015 is vastgesteld, blijkt een succes. In 2015 zijn 59 cliënten met een uitkering geplaatst en in de eerste helft van 2016 zijn al 48 personen met een uitkering geplaatst. Toch kent Voorschoten nog een flink bestand aan mensen met een uitkering. Dit heeft vooral te maken met de instroom van asielzoekers, de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd en de eisen voor Wajong-uitkeringen. Ondanks deze instroom zijn de kosten niet gestegen en is er een besparing gerealiseerd van € 635.000. De VVD is tevreden over de behaalde resultaten en hoopt dat deze ontwikkeling zich doorzet. VVD-raadslid André in ‘t Veen: “ Wij moeten alles op alles zetten om te zorgen dat het aantal bijstandsgerechtigden naar beneden gaat. Zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk komen waardoor niemand aan de kant blijft staan. Daarmee wordt voorkomen dat men in een isolement komt en men niet het gevoel krijgt buiten de maatschappij komt te staan. Dat is eerste prioriteit. Daarnaast is het natuurlijk zo dat minder uitkeringen een gunstig financieel effect heeft op de begroting van Voorschoten. Maar voorop staat de burger in Voorschoten, dat die deel kan nemen aan de maatschappij. ” Lees verder

 • VVD, ONS en CDA zetten streep door OZB-verhoging

  16 november − Donderdagavond hebben VVD, ONS Voorschoten en CDA, met steun van de PvdA de gemeentebegroting voor 2017 goedgekeurd. De drie coalitiefracties dienden wel een stevig amendement in op de begroting, waarin de OZB-verhoging voor 2017 wordt geschrapt en een pakket maatregelen is genomen om dit mogelijk te maken. Ook voor de lange termijn hebben VVD, CDA en ONS Voorschoten maatregelen genomen om de financiën van de gemeente toekomstbestendig te maken. Fractievoorzitter Nanning Mol van de VVD: ”Er moet verder ingegrepen worden in onze financiën. Voorschoten geeft nog steeds teveel geld uit. Steeds een OZB-verhoging is niet de oplossing. De uitgaven moeten omlaag. Dan moet je moeilijke keuzes maken, maar zo houden we Voorschoten wel betaalbaar. Bezuinigen betekent niet automatisch dat je dingen minder gaat, maar dat je dingen ook anders gaat doen.” Fractievoorzitter René Zoetemelk van het CDA: ”Goed rentmeesterschap staat bij ons hoog in het vaandel. Als we Voorschoten ook voor de volgende generatie mooi en betaalbaar willen houden, moeten we nu stevige maatregelen nemen. Dat vraagt om lef, maar ook om creativiteit.” Alphons Eversteijn, fractievoorzitter van ONS Voorschoten: ”De komende jaren wachten ons nog enorme uitdagingen. Door nu het roer stevig in handen te nemen op de financiën laten wij als coalitie zien dat we bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van Voorschoten en dat wij prima zelf onze problemen kunnen oplossen.” VVD, CDA en ONS Voorschoten hebben verder aandacht gevraagd voor de aanpak van de dagelijkse file naar de A4. Het lijkt mogelijk te zijn dat de knelpunten bij het Lammenschansplein sneller opgelost kunnen worden dan nu de planning is. De coalitiepartijen hebben er bij het college op aangedrongen dat hier stevig op moet worden ingezet. Wethouders Beimers oogstte lof op zijn inzet op het terrein van duurzaamheid en de wethouders Nieuwenhuizen en Bremer werden geprezen voor hun inzet op het gebied van zorg en welzijn. De coalitiepartijen dienden verder een aantal voorstellen in om de duurzaamheid in Voorschoten nog verder te verbeteren en ook de hulp aan ouderen bij het omgaan met digitale dienstverlening te verbeteren. Ook de voorstellen voor meer eigen initiatief voor inwoners in de openbare ruimte werden aangenomen, zoals het mogelijk maken van het beplanten van openbare groen door inwoners en het de mogelijkheid voor mensen om zelf in de toekomst een bankje te sponsoren, waarop bijvoorbeeld een naamplaatje van een nabestaande bevestigd kan worden. Lees verder

 • VVD: Voorschoten moet zelf regie houden

  11 november − De gemeenteraad van Voorschoten sprak donderdag over de gemeentebegroting 2017. Fractievoorzitter Nanning Mol: ”De VVD is er trots op dat Voorschoten een bestuurlijk zelfstandig dorp is. Als zelfstandig dorp hebben we veel voor elkaar gekregen. We hebben ook weten te voorkomen dat de Rijnlandroute dwars door ons dorp zou worden aangelegd. Dat was nooit gelukt als we onderdeel van een grotere gemeente waren. Voorschoten mag nooit een slapende buitenwijk worden. Maar onze uitdagingen zijn groot en de financiën beperkt. Als we Voorschoten een echt dorps dorp kunnen houden en onze voorzieningen ook voor onze kinderen betaalbaar kunnen houden, dan moeten we alle opties onderzoeken, waaronder ook een fusie met Wassenaar. We zijn zelf verantwoordelijk voor de beste toekomst voor ons dorp, we moeten ook zelf de regie houden.” Aanpak file Lammenschansplein De VVD pleitte verder voor een versnelde aanpak van de knelpunten rondom het Lammenschansplein. Mol: ”Veel Voorschotenaren staan elke dag in de file naar het Lammenschansplein. Die file kan worden opgelost als de geplande verbeteringen aan de N206 eerder worden uitgevoerd. De VVD Voorschoten werkt samen met de VVD Leiden om bij de provincie hiervoor te pleiten. Wij willen dat de gemeente ook snel met de provincie om de tafel gaat om het belang van een goede en snelle ontsluiting van Voorschoten te bepleiten.” Beter vergunningenverlening Een ander aandachtspunt van de VVD is de aanpak van het vergunningenbeleid van Voorschoten. Mol: ”Het college werkt hard aan een verbetering van de dienstverlening van de gemeente Voorschoten. Toch hebben sommige Voorschotense ondernemers last van slechte en trage afhandeling van vergunningaanvragen. Dat moet worden opgelost. De VVD wil dat het college samen met de Voorschotense ondernemersverenigingen de klachten en knelpunten in kaart brengt en in 2017 komt met een verbeterde aanpak van het vergunningenbeleid voor de gemeente Voorschoten komt.” Geen OZB-verhoging, wel een kerntakendiscussie Het college wil in 2017 samen met inwoners een kerntakendiscussie voeren over wat de gemeente wel en niet moet doen. De VVD is voorstander van een kerntakendiscussie, maar die moet wel wat opleveren. Praten over bezuinigen levert niks op. De VVD wil dat het college scherp in kaart brengt welke keuzes echt euro’s opleveren en welke taken we los kunnen moeten laten. Een OZB-verhoging vindt de VVD onwenselijk. Bij een OZB-verhoging zijn alleen de huiseigenaren de klos en vindt er dus een onterechte vorm van inkomenspolitiek plaats. Sponsorbankjes Mol: ”Steeds vaker komen Voorschotenaren zelf met ideeën hoe actief kunnen bijdragen aan hun dorp. Mevrouw Anke Swager uit Noord-Hofland kwam met het goede idee of het mogelijk is om zelf zitbanken te sponsoren, met daarop een ingegraveerd plaatje met een tekst, bijvoorbeeld ter nagedachtenis aan een familielid. De VVD brengt dit voorstel in bij de gemeenteraad. In andere landen is dit heel gebruikelijk en steeds meer gemeenten experimenteren hiermee. Een mooie kleine maatregel om een blijvende herinnering voor iemand te creëren en waar de gemeente mee geholpen is.” Lees verder

 • Duivenvoordecorridor blijft parel van Voorschoten

  09 oktober − Donderdag 6 oktober sprak de Commissie Wonen Ruimte Groen over de toekomstplannen voor de Duivenvoordecorridor. De coalitiepartijen VVD, ONS Voorschoten en het CDA houden vast aan het oorspronkelijke plan: Het bevorderen van een open en groene Duivenvoorde corridor door het kopen en slopen van kassen en het terugverdienen van de daaraan verbonden aanzienlijke kosten (meer dan 10 miljoen) door beperkte woningbouw. De Duivenvoordecorridor is een prachtig gebied, niet voor niks hebben 1200 mensen een petitie ondertekend voor een groene en open Duivenvoordecorridor. De VVD heeft daarvoor een plan bedacht. Sjoerd van den Dool (VVD): “Wij geloven dat door een paar maatregelen te nemen een nog groter deel van de Duivenvoordecorridor open en zichtbaar komt te liggen voor Voorschoten en de aansluiting van ons dorp op het groen veel mooier wordt.” Het plan van de VVD is om het tankstation aan de Veurseweg te verplaatsen. Dit tankstation vormt nu nog een enorm obstakel voor de ecologische doorgang die de Duivenvoordecorridor ook is. De VVD is dankbaar voor de algehele steun die in de commissie werd uitgesproken en gaat verder met de toezegging van het college dit samen uit te werken. De Vereniging voor Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten (OGLV), D66 en Groenlinks hebben een interessant plan voor de Duivenvoordecorridor. Zij willen de huizenbouw nog verder beperken en dit financieren door een mogelijke combinatie van belasting verhogen, spaargeld van de gemeente te gebruiken en andere groene delen van Voorschoten te bebouwen. Bart de Beer (ONS): “Een sympathiek plan, maar niet realistisch. Het kost meer dan 10 miljoen aan gemeenschapsgeld en we zouden huidige groene stukken in de bebouwde kom van Voorschoten moeten opgeven. Dat willen wij niet, maar als er op een andere manier geld gevonden kan worden om huizenbouw te beperken zijn wij daar voor maar vooralsnog is dat geld er niet.” Binnenkort zal de winnende partij haar visie presenteren over het ontwikkelingsgebied achter de Bollenschuur. Cees Bremmer (CDA): “Wij zullen ons actief bemoeien met de uitwerking en inpassing van de huizenbouw. Zo maken wij het verschil en sturen op een opener en groener Duivenvoordecorridor.” Het college heeft op suggestie van het CDA toegezegd dat de raad met het kwaliteitsteam in gesprek kan over het winnende plan. Wij zijn ook blij dat het College zich gaat inspannen om het nog te ontwikkelen kassengebied Noortveer vrij te houden van bebouwing. Lees verder

 • VVD: Snel duidelijkheid over tijdelijke woningbouw statushouders

  05 oktober − Voor de zomer werd Voorschoten opgeschrikt door plotselinge plannen van het college om tijdelijke sociale woningen, onder andere voor statushouders, te bouwen op het St. Nicolaespad in Noord-Hofland. Inmiddels is bekend dat deze plannen niet doorgaan. Het college heeft echter wel bekend gemaakt dat ze al naar andere plekken in Voorschoten aan het kijken is om deze sociale woningbouw en opvang te realiseren. De VVD Voorschoten wil snel duidelijkheid over deze plannen. VVD-commissielid Bart Lavrijsen:”Veel omwonenden van het St. Nicolaespad werden verrast door de plannen om daar woningen te bouwen. Dat moet de volgende keer echt anders. De VVD vindt het belangrijk dat er snel uitsluitsel wordt gegeven over een eventuele nieuwe locatie en hoopt dat buurtbewoners en andere betrokkenen door het college hierover tijdig en adequaat worden geïnformeerd.” Naast duidelijkheid over de plannen van het colege wil de VVD ook weten of er, naast tijdelijke extra sociale woningbouw in Voorschoten, ook alternatieven zijn om de problematiek van de wachtlijsten aan te pakken. Lees verder

 • VVD: Goed cultuurbeleid versterkt aantrekkingskracht Voorschoten

  01 oktober − De gemeenteraad van Voorschoten heeft gisteravond de Cultuurnota vastgesteld. In de nota wordt het cultuurbeleid voor de komende jaren beschreven. De cultuurraad, bestaande uit een aantal betrokken vrijwilligers heeft meegeholpen met het opstellen van de nota. Zij verdienen samen met wethouder Inge Nieuwenhuizen, die zich al jaren sterk maakt voor een breed cultuuraanbod, een pluim voor het goede werk! Uitgangspunt is dat in Voorschoten het cultuurbeleid een samenspel is van cultuuraanbieders, vrijwilligers en verenigingen. De VVD is enthousiast. VVD-raadslid René Smittenaar: “Cultuur is in Voorschoten geen hobby voor een eliteclub. Voorschoten heeft een zeer grote verscheidenheid aan culturele organisaties. Hiermee onderscheidt de gemeente zich van veel andere gemeenten. De culturele organisaties worden gerund en ondersteund door vele enthousiaste vrijwilligers. Neem bijvoorbeeld het prachtige Museum van Voorschoten. Daar zijn wij heel trots op!” De VVD-fractie Voorschoten vindt dat we het culturele veld moeten versterken, en waar mogelijk vernieuwen. Cultuur kan ook gezien worden als middel dat bijdraagt aan de samenleving en de aantrekkelijkheid van Voorschoten. Mensen komen ook in Voorschoten wonen en winkelen omdat hier veel andere dingen te doen zijn. Hiermee heeft het indirect een economische waarde. In de komende jaren moeten daarom de contacten met basisscholen en ouderen, voor zover ze er nog niet zijn, worden uitgebreid en geïntensiveerd. Iedereen moet zich bij de cultuur in de samenleving betrokken kunnen voelen. Culturele organisaties moeten zich richten op de samenleving van jong tot oud. De overheidsbemoeienis moet worden teruggedrongen en het cultureel ondernemerschap gestimuleerd. Hiermee kunnen we de aantrekkelijkheid van onze samenleving in onze plaats misschien zelfs wel vergroten!” Lees verder

 • VVD: In toekomst zoveel mogelijk gemeentezaken via internet regelen

  16 september − Gisteravond is in het gemeentehuis gesproken over de digitale dienstverlening van de gemeente Voorschoten. De VVD was helder. VVD-raadslid André in ’t Veen: “Steeds meer groepen en generaties Voorschotenaren regelen hun zaken via het internet. Ook senioren regelen steeds meer zaken thuis achter de PC. Bij de meeste organisaties kun je alles regelen via de website. Dat moet bij de gemeente in de toekomst ook kunnen.” Zover is het nog niet in Voorschoten, maar de gemeente is op de goede weg. Aanleiding voor de discussie was het rapport van de Rekenkamercommissie van Voorschoten over de digitale dienstverlening van de gemeente. Uit het rapport blijkt waardering van de inwoners van Voorschoten voor de wijze van dienstverlening die op ruim voldoende wordt gesteld. De website geeft veel informatie en biedt de mogelijkheid om aanvragen vanachter de pc af te handelen. Wat betreft de VVD moet het straks mogelijk zijn dat de inwoners van achter hun pc alle relevante informatie over Voorschoten op de website kunnen opvragen en hun aanvragen als paspoorten rijbewijs, bouwvergunning op eenvoudige wijze kunnen afhandelen. Voor mensen die geen internet hebben of niet handig zijn met de PC moet een passende oplossing blijven bestaan. In ’t Veen: Niet iedereen heeft de beschikking zal adequaat met digitale aanvragen om kunnen gaan. Voor deze inwoners moet een voorziening zijn, zoals een ambtenaar op het gemeentehuis die inwoners helpt op de PC om zaken aan te vragen en in te vullen. De digitale omgeving mag voor niemand een belemmering vormen om mee te doen in de samenleving.” Lees verder