• Uitreiking heldentaartjes op het Weekend van Voorschoten

  Vrijwilligers zijn helden van Voorschoten! Lees verder

 • VVD vraagt aandacht voor verkeersveiligheid rondom scholen

  "De scholen zijn weer begonnen". Met die campagne wordt elk jaar aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid rondom scholen. De VVD ondersteunt deze campagne van harte. Daarnaast wil de VVD dat het college nog eens checkt of de verkeersveiligheid rondom alle Voorschotense scholen op orde is. Raadslid Peter van der Haven: "Verkeereiligheid is vooral een kwestie van gedrag. Als iedereen zich verantwoordelijk zou gedragen in het verkeer, zouden veel maatregelen niet nodig hoeven zijn. Maar we weten dat die ideale wereld niet bestaat en dat veel mensen regelmatig te hard rijden of afgeleid zijn tijdens het autorijden of fietsen. Kinderen, die nog moeten leren hoe ze veilig moeten deelnemen aan het verkeer, zijn daarvan vaak de dupe. Rondom scholen gebeuren er relatief veel (bijna-)ongelukken". Van der Haven vervolgt: "Verkeersdeelname kun je niet leren op een afgesloten parkeerterrein. Je moet het leren in de praktijk. Het is letterlijk een kwestie van vallen en opstaan. Ik zie dat ook bij mijn eigen kinderen. Ze slingeren, ze maken een onverwachtse beweging, ze zijn onvoorspelbaar. En dan is het belangrijk dat in een 30 kilometerzone niet consequent te hard wordt gereden. Dat mensen niet zitten te appen achter het stuur. Houd je aan de regels en let rondom scholen extra goed op". Enkele jaren geleden heeft het College toegezegd de verkeersveiligheid rondom alle Voorschotense scholen na te lopen en waar nodig maatregelen te treffen. De VVD heeft het college schriftelijk gevraagd om die toezegging nog eens af te stoffen en nogmaals te bekijken of alle scholen aan de normen voldoen. Daarnaast wil de VVD dat de verkeersveiligheid ook aan de orde komt in het overleg tussen gemeente en schoolbesturen. Lees verder

 • Verbeter snel de fietsenstalling op station Voorschoten

  Al langere tijd wordt in Voorschoten aandacht gevraagd voor de situatie van de fietsenstalling bij station Voorschoten. De fietsenstalling biedt onvoldoende capaciteit voor het stallen van alle fietsen. Hierdoor is de stalling overvol en staan veel fietsen buiten de stalling geparkeerd. In mei heeft het college in de gecombineerde commissievergadering toegezegd om met ProRail in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen. De VVD heeft deze week schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van dit proces. VVD-commissielid Bart Lavrijsen: “Het is nu echt tijd dat er een einde komt aan de puinhoop op station Voorschoten. Door het gebrek aan stallingscapaciteit staan nu veel fietsen buiten de stalling, veel fietsen zijn aan trapleuningen en hekken vastgeketend. Hierdoor ontstaan onveilige situaties. Daarnaast vinden wij een goed bereikbaar Voorschoten heel belangrijk. Daarom moet er bij het station voldoende gelegenheid zijn om fietsen te stallen, zodat mensen worden gestimuleerd om gebruik te maken van het openbaar vervoer.” De VVD roept de betrokken partijen met klem op om op korte termijn te starten met het verbeteren van de fietsenstalling zodat de huidige chaos snel tot het verleden behoort. Lees verder

 • VVD: “Snel maatregelen voor betere veiligheid en communicatie rondom werkzaamheden”

  De VVD signaleert dat door de wegwerkzaamheden in Voorschoten onveilige situaties ontstaan. Auto's die te hard rijden om verloren tijd in te halen of eenrichtingsverkeer negeren om omleidingen te omzeilen. Hoe lang gaat dat nog goed? De VVD maakt zich zorgen. Bewoners uit Boschgeest, Bloemenwijk, Nassauwijk, Vlietwijk en het Centrum ondervinden dagelijks de negatieve gevolgen van sluipverkeer en zich asociaal gedragende bestuurders. Iedereen ziet dagelijks de gevolgen: bijna-aanrijdingen komen overal frequent voor. Doorn in het oog zijn ook de grote tractoren die overal veel te hard doorheen denderen. Gemeenteraadslid Peter van der Haven: ”Gelukkig reageert de politie adequaat. Bij alle meldingen nemen zij contact op met de beller om de situatie te bespreken. En de politie handhaaft regelmatig op de belangrijkste locaties. Maar de politie kan niet overal tegelijk en de hele dag aanwezig zijn. De gemeente is primair verantwoordelijk om te voorkomen dat onveilige situaties ontstaan. Helaas gaat daar veel mis. De gemeente is onvoldoende op de hoogte van de werkzaamheden en geeft geen terugkoppeling wat er met de melding is gebeurd. En buiten wordt naar aanleiding van klachten vrijwel niets aangepast.” Toch roept de VVD op om meldingen te blijven doen. Meldingen bij de politie over gevaarlijke situaties kunnen inwoners doen via 0900-8844 en bij de gemeente via 14071. De VVD heeft vragen gesteld over deze gang van zaken. De VVD roept het college op om snel maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid en de communicatie naar inwoners te verbeteren. Lees verder

 • VVD: Plaats snel geluidsschermen langs de A4

  Al langere tijd ervaren veel Voorschotenaren overlast van de geluidshinder veroorzaakt door het verkeer op de A4. Door de recente kap van duizenden bomen in recreatiegebied Vlietland, is de geluidshinder nog meer toegenomen. De overlast is inmiddels zo erg, dat voor veel mensen de maat vol is. Dit blijkt uit een recent uitgevoerde enquête onder bewoners van Voorschoten grenzend aan Vlietland. VVD-raadslid Sjoerd van den Dool: “De VVD Voorschoten vraagt al langere tijd aandacht voor het aanpakken van deze geluidsoverlast, zeker ook na de recente bomenkap op Vlietland. De toegenomen overlast is duidelijk van negatieve invloed op het woongenot van veel Voorschotenaren, en dat is onacceptabel.” De VVD pleit samen met de omwonenden ervoor dat de beloofde geluidsschermen snel geplaatst worden, en ziet graag dat de provincie met het in ontvangst nemen van de enquête-uitslag duidelijkheid geeft over het hoe en wanneer. Lees verder

 • Reactie VVD fractie Voorschoten op vragen Groot Voorschoten

  Binnen onze gemeente moet het voor alle kinderen mogelijk zijn om een goed bestaan te hebben en zich te kunnen ontwikkelen. Dit houdt in, dat gezinnen die daartoe zelf de middelen niet hebben, met financiële en andere middelen worden ondersteund, zodat ook hun kinderen op een volwaardige manier aan onze samenleving kunnen deelnemen. Wanneer duidelijk blijkt dat het bestaande budget voor (kinder)armoedebestrijding niet toereikend is en het nodig is een beroep op de reserve Sociaal Domein te doen, komt de vraag aan de orde op welke wijze de Klijnsmagelden het beste ingezet kunnen worden. Wat betreft deze gelden, is het dus eerst zaak steeds te controleren of er een tekort en/of onderbesteding bestaat in het lopende beleid en budget voor kinderarmoedebestrijding. In mei zal hiertoe een armoedeconferentie worden gehouden die mogelijk kan leiden tot aanpassing van het beleid. Gelet op de nu beschikbare middelen en regelingen is het niet nodig de Klijnsmagelden in te zetten en om die reden zijn deze gelden toegevoegd aan de algemene reserve met als bijkomend voordeel dat het financieel tekort daardoor iets wordt teruggebracht. Het is geen VVD beleid om extra uitgaven te doen wanneer blijkt dat de beschikbare financiële middelen voldoende zijn om te voorzien in de bestaande behoeften. Wij beschikken verder over een grote reserve Sociaal domein die ook gebruikt kan worden voor bestaande regelingen waarvan iedereen die aan de voorwaarden voldoet gebruik kan maken. Naast de gemeentelijke ondersteuning kan Voorschoten trots zijn op een zeer groot aantal vrijwilligers, die zich op veel gebieden enthousiast inzetten voor onze samenleving. Dit alles samen maakt dat Voorschoten beschikt over een goed functionerend en ruim opgezet sociaal vangnet. Deze zeer nuttige en volop gewaardeerde bijdrage van onze vrijwilligers, is een belangrijke drijfveer en beloning voor hun inzet. Het feit dat het gereserveerde budget in Voorschoten voor (kinder)armoedebestrijding op dit moment toereikend is, zou daarom los moeten staan van deze inzet die immers om meer gaat dan geld alleen. Wij kunnen dan ook vaststellen dat Voorschoten de zaken binnen het sociaal domein op orde heeft en dat de gemeente er alles aan doet om iedereen die daarvoor in aanmerking komt te bereiken, zodat niemand buiten boord valt. Lees verder

 • VVD: Eerste stap efficïenter samenwerken kan nu worden gezet!

  De gemeenteraad van Wassenaar heeft in de begroting vastgelegd dat op de bijdrage aan de gezamenlijke werkorganisatie met Voorschoten een voordeel van € 360.000 kan worden behaald door werkprocessen te vereenvoudigen en medewerkers efficiënter in te zetten. Een belangrijk punt waar de Voorschotense gemeenteraad al een paar jaar aandacht voor vraagt. VVD, ONS Voorschoten en CDA vinden dat Voorschoten direct moet aanhaken bij het Wassenaarse project zodat voor beide gemeenten dit voordeel kan worden behaald. VVD-raadslid Sjoerd van den Dool: “Een belangrijk kritiekpunt op de samenwerking tussen Voorschoten en Wassenaar is dat onvoldoende wordt samengewerkt om voor beide gemeenten dezelfde voordelen te behalen. Deze eerste stap om samen de werkorganisatie beter en efficiënter in te richten moeten we dan ook samen nemen en uitwerken! We zijn het aan onze inwoners verplicht dat we elke kans pakken om met een slimmere werkorganisatie de uitgaven te verlagen.” De VVD-fractie gaat met de andere partijen in de gemeenteraad in gesprek om dit initiatief te steunen. Van den Dool:’In deze spannende tijd voor Voorschoten moeten we samen een brug bouwen naar de toekomst! Hiermee kan weer een volgende stap in meer samenwerking worden gezet.’ Lees verder

 • VVD: Eerste stap efficïenter samenwerken kan nu worden gezet!

  De gemeenteraad van Wassenaar heeft in de begroting vastgelegd dat op de bijdrage aan de gezamenlijke werkorganisatie met Voorschoten een voordeel van € 360.000 kan worden behaald door werkprocessen te vereenvoudigen en medewerkers efficiënter in te zetten. Een belangrijk punt waar de Voorschotense gemeenteraad al een paar jaar aandacht voor vraagt. Lees verder

 • Wethouder Inge Nieuwenhuizen stopt

  Per 11 mei legt wethouder Inge Nieuwenhuizen (VVD) haar functie als wethouder neer. Nieuwenhuizen had eerder bij het VVD-bestuur al aangegeven geen derde termijn als wethouder te ambiëren. Iets langer dan een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wil zij haar energie steken in het zoeken naar een nieuwe uitdaging. Nu Voorschoten druk doende is haar bestuurlijke toekomst richting en vorm te geven, wil Nieuwenhuizen ruimte geven aan de nieuwe generatie in de persoon van haar beoogde opvolger Nanning Mol. Lees verder

 • VVD: Coördinatie wegwerkzaamheden moet beter!

  Sinds begin april worden op verschillende locaties in Voorschoten werkzaamheden aan bestrating, asfalt, verkeerslichten en meer uitgevoerd. Hierdoor zijn er in het dorp ook meerdere omleidingen. VVD-raadslid Sjoerd van den Dool: “Doordat de werkzaamheden tegelijkertijd worden uitgevoerd, zijn meerdere uitvalswegen afgeknepen of afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Dit is niet goed voor de bereikbaarheid van Voorschoten. Daarbij is hier onvoldoende over gecommuniceerd. De VVD is blij dat het werk wordt uitgevoerd, maar de afstemming moet beter.” De VVD pleit ervoor de planning en communicatie van wegwerkzaamheden te verbeteren. Van den Dool:”Daarnaast horen wij graag of de werkzaamheden met vooruitziende blik worden uitgevoerd, immers we willen niet dat dezelfde wegen binnen afzienbare weer dicht gaan voor andere werkzaamheden zoals voor overige vervanging, zijwegen, aanpassing of riool bijvoorbeeld bij Leidseweg noord of Mozartlaan.” De VVD zal de verkeerssituatie donderdag in de gemeenteraad aan de orde stellen. Lees verder

 • VVD: Uitstel financieel herstelplan verstandig, maar uitstel mag geen afstel worden

  De gemeenteraad van Voorschoten heeft woensdagavond jl. gesproken over het voorstel van de burgemeester om het financieel herstelplan uit te stellen. De VVD heeft samen met de andere partijen het voorstel gesteund. Het huidige voorstel was te weinig uitgewerkt en brengt teveel schade aan Voorschotense voorzieningen, zoals het zwembad. Het voorstel veroorzaakte ook teveel onrust bij onze inwoners. Het voorstel bevat geen plannen voor een betere organisatie van gemeentelijke taken of het versterken van onze bestuurskracht. Hiermee waren we verder van een oplossing geraakt. Dit moet dus anders. Ook komt er de komende maanden nog veel financiële informatie, zoals de resultaten van de begrotingsscan. De VVD heeft er daarom voor gepleit om meer tijd te nemen om een evenwichtig herstelplan te schrijven. Uitstel betekent dat we goed kunnen nadenken hoe het herstelplan kan bijdragen aan een moderne gemeente Voorschoten en breder draagvlak heeft in ons dorp. In Voorschoten zijn we teveel bezig met wat we willen behouden, en te weinig met wat we willen bereiken. De VVD wil de komende maanden dat de gemeenteraad daarover discussie voert. Wat willen we bereiken voor onze inwoners en hoe kunnen we dat het beste organiseren? Dat moet ook de basis zijn voor het versterken van onze bestuurskracht. Is het beter voor Voorschoten om samen te werken met Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Leiden of zelfstandig verder te gaan? En in welke vorm? Die vragen moeten we de komende maanden met elkaar beantwoorden. Die antwoorden dienen ook als uitgangspunt voor het vervolg van het herstelplan en de gesprekken met omliggende gemeenten. De Rekenkamercommissie wordt gevraagd een historisch onderzoek te doen naar de financiële rapportages. Dit geeft ons de kans om te leren van fouten uit het verleden. Een belangrijke oorzaak van de huidige financiële situatie is dat Voorschoten altijd te weinig gespaard heeft voor noodzakelijke vervangingen. Nu leggen we gelukkig wel spaarpotjes aan voor het toekomstige openbaar beheer. Dat zorgt nu voor een grote financiële druk, maar op de langere termijn hebben wij en onze kinderen daar profijt van, omdat we ze niet met grote financiële verplichtingen opzadelen. Voorschoten kreeg in het bestuurskrachtonderzoek het verwijt dat ze geen keuzes kan maken. Dat verwijt klopt deels wel. Veel moeilijke discussies heeft de gemeenteraad voor zich uitgeschoven. Dat is jammer en daar hebben we nu last van. Nu hebben we de kans om met een goed en evenwichtig herstelplan de financiën meerjarig te herstellen en op orde te brengen. Maar linksom of rechtsom zal het herstelplan wel maatregelen bevatten die pijn doen en tot onvrede bij bewoners leiden. Meer tijd geeft rust en ruimte om de maatregelen uit te werken en voldoende draagvlak te zoeken. Uitstel mag echter geen afstel worden. De gemeenteraad zal uiteindelijk lef en leiderschap moeten tonen om het juiste herstelplan aan te nemen. En laten we vooral weer bouwen aan zelfvertrouwen en trots op ons dorp. Lees verder

 • VVD: uitstel financieel herstelplan verstandig, maar wel tempo vasthouden

  De gemeenteraad van Voorschoten heeft gisteravond gesproken over het voorstel van de burgemeester om het financieel herstelplan uit te stellen. De VVD heeft samen met de andere partijen het voorstel gesteund. Lees verder

 • Bestuur Vereniging Noord-Hofland ‘Held van Voorschoten’

  De VVD Voorschoten reikt in december en januari taarten uit aan ‘Helden van Voorschoten’: Mensen die zich bijzonder, en vaak op de achtergrond, inzetten voor ons dorp en onze inwoners. Op vrijdag 13 januari werd de laatste taart uitgereikt aan het voltallige bestuur van Vereniging Noord-Hofland. VVD-commissielid Bart Lavrijsen: ”Het bestuur van Vereniging Noord-Hofland zet zich al jaren keihard in om de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk te bevorderen. In activiteitencentrum Alettahof worden enorm veel verschillende activiteiten georganiseerd, waarmee verschillende doelgroepen worden bereikt. De jongerenoverlast in Noord-Hofland is jaren een zorgpunt geweest. Door de samenwerking met het jeugd- en jongerenwerk te intensiveren, is deze overlast de afgelopen jaren met succes aangepakt. Hierin heeft jongerenwerker Ali Yusuuf een belangrijke rol gespeeld.” VVD-raadslid Sjoerd van den Dool vult aan: ”De Vereniging Noord-Hofland heeft de afgelopen jaren een enorme professionaliseringsslag gemaakt. De intensieve samenwerking met het jeugd- en jongerenwerk is daar een voorbeeld van. Maar er wordt ook nauw samengewerkt met andere sociaal-maatschappelijke instanties. Onlangs heeft het bestuur een wijkprofiel opgesteld, waardoor er een beter inzicht is gekomen in de demografische kenmerken van Noord-Hofland. De activiteiten vanuit het activiteitencentrum kunnen hierop worden afgestemd. Het is het bestuur gelukt om de verschillende doelgroepen – ouderen, jongeren, statushouders en verenigingen – te binden en te activeren. Daarom zijn de bestuursleden van Verenging Noord-Hofland terecht Helden van Voorschoten.” Lees verder

 • VVD: Hek moet weg uit Ter Wadding

  VVD: Hek moet weg uit Ter Wadding Onlangs is begonnen met de renovatie van park Ter Wadding bij Noord Hofland. De VVD is blij dat het park weer in oude glorie wordt hersteld. Ter Wadding is voor Voorschoten van grote historische waarde en vervult een belangrijke recreatieve functie in de wijk Noord Hofland. De VVD was dan ook verbaasd toen afgelopen voorjaar zonder vergunning dwars door het openbare deel van het park een groot hek met cameratoezicht was aangelegd. VVD-commissielid Bart Lavrijsen: “Het hek scheidt een groot deel van het park af en loopt dwars door perken en over wandelpaden. Daarmee worden de historische en publieke functie van het park ernstig aangetast en worden bezoekers voortdurend gefilmd. Heel veel bewoners zijn woedend hierover.” In september 2016 heeft wethouder Bremer aan de gemeenteraad laten weten dat er wordt gezocht naar een oplossing, maar inmiddels duurt dat wel erg lang. Lavrijsen: "De VVD begrijpt er niets van dat dit alles zonder vergunningverlening heeft kunnen plaatsvinden en dat er geen handhaving heeft plaatsgevonden. Wij zullen bij wethouder Bremer er op aandringen deze situatie snel op te lossen zodat het park na de renovatie weer in oude glorie is hersteld en de Voorschotenaren weer volop kunnen genieten van een prachtig park zonder hek." Lees verder

 • Odette Paauwe ‘Held van Voorschoten’

  De VVD Voorschoten reikt in december en januari taarten uit aan ‘Helden van Voorschoten’: Mensen die zich bijzonder, en vaak op de achtergrond, inzetten voor ons dorp en onze inwoners. Op vrijdag 5 januari werd de taart uitgereikt aan Odette Paauwe-Insinger. VVD-fractievoorzitter Nanning Mol:”Odette heeft zich keihard ingezet voor Honk- en Softbalvereniging Adegeest en samen met o.a. lokale ondernemer Wilbur Zitman een succesvolle actie opgezet waardoor eindelijk het clubhuis kon worden opgeknapt. Dat was een enorme opsteker voor de vereniging en alle sporters, en daarom is Odette terecht een Held van Voorschoten.” VVD-raadslid René Smittenaar vult aan: ”Odette zet zich al jaren in voor bijzonder doelen, waaronder 36 jaar als directeur van de Trombosestichting, waar ze in 2015 mee is gestopt. Gelukkig zet ze sindsdien haar ervaring ook voor andere zaken in, waaronder de honk- en softbalvereniging en het hospice. De VVD waardeert het enorm als mensen hun talenten inzetten voor hun eigen dorp en zo problemen kunnen oplossen of mooie initiatieven nemen.” Lees verder

 • Henri Boshouwer Kroet ‘Held van Voorschoten’

  Henri Boshouwer Kroet ‘Held van Voorschoten’ De VVD Voorschoten reikt in december en januari taarten uit aan ‘Helden van Voorschoten’: Mensen die zich bijzonder, en vaak op de achtergrond, inzetten voor ons dorp en onze inwoners. Op vrijdag 23 december werd de taart uitgereikt aan Henri Boshouwer Kroet. VVD-fractievoorzitter Nanning Mol:”Henri organiseert al jaren kleinschalige concerten met klassieke muziek in Voorschoten. Met zijn concerten brengt hij topmusici uit binnen- en buitenland naar Voorschoten, waardoor mensen in eigen dorp kunnen genieten van prachtige muziek.” VVD-raadslid André in ‘t Veen vult aan: ”Je hoeft Voorschoten niet uit om te kunnen genieten van de prachtigste muziek. Dat danken we mede aan de inzet van Henri Boshouwer Kroet. Ook veel ouderen genieten van zijn concerten, onder andere bij zijn concerten in woonzorgcentrum Adegeest. Wij vinden het als VVD enorm belangrijk dat cultuur dichtbij en toegankelijk wordt aangeboden, zodat een zo breed mogelijk groep inwoners hier kennis van kan nemen. En daarom is Henri terecht een held van Voorschoten!” Lees verder

 • VVD, ONS Voorschoten en CDA: Aan de slag met herstelplan!

  De gemeenteraad heeft donderdag 15 december de brief van de provincie Zuid-Holland ontvangen over het financieel toezicht op de begroting voor 2017. Preventief toezicht betekent dat de begroting en begrotingswijzigingen door de provincie moeten worden goedgekeurd en dat de gemeente een herstelplan vaststelt dat leidt tot een structureel en reëel sluitende begroting en meerjarenraming. Wanneer de begroting op basis van het ingediende herstelplan door de provincie wordt goedgekeurd, kan het preventieve toezicht eventueel worden intrekken. Coalitiepartijen VVD, ONS en CDA willen snel aan het slag met het gevraagde herstelplan om de Voorschotense financiën meerjarig sluitend te krijgen. Voorschoten moet ook langjarig uit de rode cijfers. Preventief toezicht is niet leuk. Voorschoten geeft nog steeds teveel geld uit. We kunnen nu mopperen, maar ook de expertise van de provincie gebruiken om verder te komen. Wij hebben het college al bij de begroting kaders gegeven te kijken hoe de kosten omlaag kunnen. En zijn we bereid in de toekomst voorzieningen slimmer samen te voegen of te delen met omliggende gemeenten, zodat Voorschoten ook voor onze kinderen mooi en betaalbaar blijft? Wij gaan nu met spoed een goed herstelplan opstellen, zodat ook de provincie ziet dat wij zelfstandig onze eigen boontjes kunnen doppen. Lees verder

 • Kirsten Beljaars ‘Held van Voorschoten’

  De VVD Voorschoten reikt in december en januari taarten uit aan ‘Helden van Voorschoten’, oftewel vrijwilligers die zich bijzonder inzetten voor ons dorp en onze inwoners. Op vrijdag 16 december werd de eerste taart uitgereikt. VVD-fractievoorzitter Nanning Mol: ”Onze eerste held is Kirsten Beljaars. Kirsten organiseert al weer enkele jaren in de laatste week van de zomervakantie Bouwdorp Voorschoten, zodat alle kinderen, ook kinderen die niet op vakantie kunnen, een leuke afsluiting van de zomervakantie hebben. Hier zet Kirsten zich keihard voor in, en daarom is zij terecht een held!” VVD-raadslid Sjoerd van den Dool vult aan: ”Bouwdorp is gewoon een ontzettend leuk initiatief, onze kinderen zitten dan eens niet achter de PC maar zijn lekker buiten met hamers en zagen aan het klussen, samen met een groot team van begeleiders. Dat spreekt mij als woordvoerder Wonen, Ruimte en Groen natuurlijk enorm aan. En natuurlijk wordt er heel goed op de veiligheid van alle deelnemers gelet. Maar nog belangrijker is dat iedereen veel plezier heeft.” Bouwdorp Voorschoten is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en begeleiders. Vindt u het leuk om een steentje bij te dragen? Meer informatie over Bouwdorp kunt u vinden op http://bouwdorpvoorschoten.gewoonbuitenspelen.nl/. En kijk ook eens op onze website www.heldvanvoorschoten.nl. Lees verder

 • Meer mensen van uitkering naar baan dankzij Plan Arbeidsmarktoffensief

  Het Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief van wethouder Inge Nieuwenhuizen, dat door de gemeenteraad van Voorschoten i n juli 2015 is vastgesteld, blijkt een succes. In 2015 zijn 59 cliënten met een uitkering geplaatst en in de eerste helft van 2016 zijn al 48 personen met een uitkering geplaatst. Toch kent Voorschoten nog een flink bestand aan mensen met een uitkering. Dit heeft vooral te maken met de instroom van asielzoekers, de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd en de eisen voor Wajong-uitkeringen. Ondanks deze instroom zijn de kosten niet gestegen en is er een besparing gerealiseerd van € 635.000. De VVD is tevreden over de behaalde resultaten en hoopt dat deze ontwikkeling zich doorzet. VVD-raadslid André in ‘t Veen: “ Wij moeten alles op alles zetten om te zorgen dat het aantal bijstandsgerechtigden naar beneden gaat. Zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk komen waardoor niemand aan de kant blijft staan. Daarmee wordt voorkomen dat men in een isolement komt en men niet het gevoel krijgt buiten de maatschappij komt te staan. Dat is eerste prioriteit. Daarnaast is het natuurlijk zo dat minder uitkeringen een gunstig financieel effect heeft op de begroting van Voorschoten. Maar voorop staat de burger in Voorschoten, dat die deel kan nemen aan de maatschappij. ” Lees verder

 • VVD, ONS en CDA zetten streep door OZB-verhoging

  Donderdagavond hebben VVD, ONS Voorschoten en CDA, met steun van de PvdA de gemeentebegroting voor 2017 goedgekeurd. De drie coalitiefracties dienden wel een stevig amendement in op de begroting, waarin de OZB-verhoging voor 2017 wordt geschrapt en een pakket maatregelen is genomen om dit mogelijk te maken. Ook voor de lange termijn hebben VVD, CDA en ONS Voorschoten maatregelen genomen om de financiën van de gemeente toekomstbestendig te maken. Fractievoorzitter Nanning Mol van de VVD: ”Er moet verder ingegrepen worden in onze financiën. Voorschoten geeft nog steeds teveel geld uit. Steeds een OZB-verhoging is niet de oplossing. De uitgaven moeten omlaag. Dan moet je moeilijke keuzes maken, maar zo houden we Voorschoten wel betaalbaar. Bezuinigen betekent niet automatisch dat je dingen minder gaat, maar dat je dingen ook anders gaat doen.” Fractievoorzitter René Zoetemelk van het CDA: ”Goed rentmeesterschap staat bij ons hoog in het vaandel. Als we Voorschoten ook voor de volgende generatie mooi en betaalbaar willen houden, moeten we nu stevige maatregelen nemen. Dat vraagt om lef, maar ook om creativiteit.” Alphons Eversteijn, fractievoorzitter van ONS Voorschoten: ”De komende jaren wachten ons nog enorme uitdagingen. Door nu het roer stevig in handen te nemen op de financiën laten wij als coalitie zien dat we bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van Voorschoten en dat wij prima zelf onze problemen kunnen oplossen.” VVD, CDA en ONS Voorschoten hebben verder aandacht gevraagd voor de aanpak van de dagelijkse file naar de A4. Het lijkt mogelijk te zijn dat de knelpunten bij het Lammenschansplein sneller opgelost kunnen worden dan nu de planning is. De coalitiepartijen hebben er bij het college op aangedrongen dat hier stevig op moet worden ingezet. Wethouders Beimers oogstte lof op zijn inzet op het terrein van duurzaamheid en de wethouders Nieuwenhuizen en Bremer werden geprezen voor hun inzet op het gebied van zorg en welzijn. De coalitiepartijen dienden verder een aantal voorstellen in om de duurzaamheid in Voorschoten nog verder te verbeteren en ook de hulp aan ouderen bij het omgaan met digitale dienstverlening te verbeteren. Ook de voorstellen voor meer eigen initiatief voor inwoners in de openbare ruimte werden aangenomen, zoals het mogelijk maken van het beplanten van openbare groen door inwoners en het de mogelijkheid voor mensen om zelf in de toekomst een bankje te sponsoren, waarop bijvoorbeeld een naamplaatje van een nabestaande bevestigd kan worden. Lees verder