Nieuws

 • Flexwoningen ook voor Voorschotense woningzoekenden

  16 november − Flexwoningen ook voor Voorschotense woningzoekenden Lees verder

 • Piet Hein Reidsma beëdigd als burgercommissielid voor de VVD.

  28 september − Op donderdag 28 september is Piet Hein Reidsma in de raadsvergadering van de gemeente Voorschoten beëindigd als burgercommissielid namens de VVD. Lees verder

 • Belangrijke stappen voor woningenbouw Voorschoten

  05 juni − Voorschoten schreeuwt om nieuwe woningen. Woningen voor starters, sociale huurders en senioren. Daar wordt hard aan gewerkt. Zo is de woningbouw op het voormalige Intratuinterrein aan de Leidseweg in volle gang. De VVD is blij dat er nu belangrijke stappen worden gezet om ook op andere locaties in Voorschoten nieuwe woningen te bouwen. Lees verder

 • VVD wil minder hinder van wegwerkzaamheden regio Haaglanden

  13 februari − De VVD-fracties in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en de Provincie Zuid-Holland willen dat er meer wordt gedaan om verkeershinder rond wegwerkzaamheden te voorkomen. De liberalen willen goede afstemming van werkzaamheden en omleidingen door gemeenten en wegbeheerders, slimme informatievoorziening én investeringen in alternatief vervoer tijdens werkzaamheden. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma's Provinciale Staten en Waterschap.

  04 februari − Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. In de bijlagen vindt u het programma en de kandidatenlijst van de VVD voor de Provinciale Staten. Ook vindt u hier het programma van het Waterschap. Lees verder

 • VVD blij met resultaten van aanpak werk en inkomen 2022

  25 januari − In de commissie Mens en Samenleving van 19 januari werden de resultaten en ontwikkelingen besproken met betrekking tot de bijstand en hulp met het vinden van een baan. De resultaten zijn overwegend positief. Het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering blijft dalen en meer mensen vinden de weg naar een vorm van werk. De huidige marktsituatie met een tekort aan handjes in diverse sectoren heeft een positieve invloed waarbij meer mensen een match vinden bij een werkgever. Lees verder

 • Aanleg glasvezel in Voorschoten

  11 januari − In oktober 2022 is de firma Delta in Voorschoten begonnen met een zeer actieve reclame-campagne voor de uitrol van hun glasvezelnetwerk, met folders, een informatie-centrum aan het Treubplein, speciale informatie-avonden voor inwoners en hebben mensen thuis al bezoek gehad van Delta om te kijken of en hoe de aansluiting mogelijk is. Lees verder

 • NIeuwjaarswens

  04 januari − VVD Voorschoten wenst u een gelukkig Nieuwjaar. Lees verder

 • VVD blij met een grote stap vooruit in sociaal domein

  30 november − Op donderdag 24 november presenteerde wethouder de Bruijn (VVD) in de commissie Mens en Samenleving het raadsvoorstel voor de overgang van de gezamenlijke inkoop en afstemming van beleid op het gebied van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Lees verder

 • VVD-fractie start in nieuwe samenstelling politieke jaar

  25 oktober − Het politieke jaar 2022-2023 is nu echt begonnen en de VVD-fractie is blij dat zij op volle sterkte van start kan. Net voor het zomerreces werd Paul de Bruijn benoemd tot wethouder, waardoor zijn positie in de raad vrij kwam. Daarop is Bram Reinke geïnstalleerd als raadslid en Tirza van der Meijden beëdigd als commissielid. Bram heeft ervaring als raadslid en Tirza is hiervoor als secretaris voor de VVD-Voorschoten actief geweest. Lees verder

 • Veiligheid Voorschotense scholieren ook tijdens werkzaamheden gewaarborgd

  29 september − Het laatste onderdeel van de Rijnlandroute is de N206 Europaweg in Leiden. In dit deelplan wordt onder andere de Lammebrug volledig vernieuwd en verhoogd en komen er meer rijstroken. Hiervoor gaat ook het Lammenschansplein volledig op de schop de komende jaren. Eerder is er vanuit de Gemeente Voorschoten al aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid gedurende de werkzaamheden. Lees verder

 • VVD Voorschoten blij met verbeteringen aan watersysteem

  23 september − Al jarenlang zet de VVD Voorschoten zich in voor het verbeteren van het Voorschotense watersysteem: voor schoon oppervlaktewater en droge voeten. De afgelopen week hebben er in Noord-Hofland op meerdere plekken werkzaamheden plaatsgevonden die een belangrijke bijdrage zullen leveren aan een verbeterd en toekomstbestendig watersysteem. Achter het Suze Groenewegerf is een watergang verlegd en is een stuw geplaatst. Nabij station de Vink zijn een nieuwe watergang en meerdere waterverbindingen aangelegd. Lees verder

 • Uitvoering werkzaamheden N447

  28 augustus − Heel goed dat de werkzaamheden aan de N447 richting Leidschendam dit weekend kunnen plaatsvinden! Deze weg is de belangrijkste verbinding naar het Zuiden voor Voorschoten. Lees verder

 • Vervolg bereikbaarheid Voorschoten

  17 juni − De N447 tussen Voorschoten en Leidschendam is een cruciale verbinding die op dit moment te kampen heeft met vorst- en ijzelschade. Lees verder

 • VVD Voorschoten aan de slag in de gemeenteraad!

  31 maart − Op woensdag 30 maart is de gemeenteraad van Voorschoten geïnstalleerd. Voor de VVD zijn daarbij Paul de Bruijn, Katrien van Meenen, Bart Lavrijsen en Rianne de Bruin- van Alphen geïnstalleerd. Naast de vier raadsleden zijn ook Bram Reinke en Jaap Haubrich als commissielid benoemd. Lees verder

 • VVD-ers afdeling Voorschoten en Provincie werken samen voor bereikbaarheid Voorschoten

  25 maart − Commissielid Jaap Haubrich: Het is fijn om te zien dat we sommige zaken, zoals goede en veilige verbindingen in de regio, effectief kunnen agenderen Lees verder

 • VVD VOORSCHOTEN WIL UITBREIDING DOBBEWIJK

  03 maart − De VVD Voorschoten wil aan de westzijde van bedrijventerrein Dobbewijk een extra strook ruimte voor bedrijvigheid toevoegen. Hier is zowel in de gemeente als in de regio een grote behoefte aan en biedt interessante kansen voor ons dorp. Ook om in de toekomst een sterk zelfstandig dorp te behouden, met voldoende werkgelegenheid en een gezonde aantrekkelijke lokale economie. Lees verder

 • VVD: blijvende inzet voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid

  21 februari − Verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Daar heeft de VVD Voorschoten zich de afgelopen jaren hard voor ingezet. Zo heeft de VVD sinds 2016 verschillende malen onder Voorschotenaren de beleving en ervaring van verkeersveiligheid geïnventariseerd. De uitkomsten van deze inventarisaties zijn in 2018 aan het College van B&W gepresenteerd. Op initiatief van de VVD zijn in 2020 veel van deze punten meegenomen in het gemeentelijke fietsveiligheidsplan. Verschillende verkeerssituaties, van onoverzichtelijke bochten tot onduidelijke markeringen op de fietspaden krijgen hierdoor in de toekomst extra aandacht. Lees verder

 • VVD op pad met de Buitengewoon Opsporingsambtenaren

  18 februari − De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) zorgen voor een schoon, heel en veilig Voorschoten. Recent mochten raadslid Katrien van Meenen en kandidaat-raadslid Rianne de Bruin- van Alphen een ochtend meelopen met twee BOA's in Voorschoten. Lees verder

 • VVD: Voorschoten moet zelfstandig blijven

  15 februari − De VVD Voorschoten staat voor een krachtige en zelfstandige Gemeente Voorschoten. Samenwerking in de Leidse regio vinden wij belangrijk en nodig. Fuseren met een andere Gemeente willen wij echter niet. Er zijn veel onderzoeken geweest naar de resultaten van gemeentelijke herindelingen. Daaruit blijkt dat de beoogde doelen van die herindelingen (bestuurskracht, kostenbesparing, betere dienstverlening voor de burger) in de praktijk vrijwel nooit behaald worden. Daar komt bij dat burgers na een fusie vaak een grotere afstand ervaren tot het Gemeentehuis en dat zelfs de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen lager wordt! Deze onderzochte herindelingen zijn bovendien vaak fusies van min of meer gelijkwaardige gemeenten qua grootte en karakter. In het geval van Leiden en Voorschoten is van zo'n gelijkwaardigheid natuurlijk geen sprake. De afstand van de burgers van Voorschoten tot de lokale politiek zou te groot worden en we riskeren de regie te verliezen over wat er wel en niet gebeurt in ons mooie dorp. Voorschoten staat al jarenlang hoog in de ranglijst van de beste Gemeenten om in te wonen. De redenen daarvoor zijn, naast de centrale ligging en de nabijheid van voorzieningen, in vrijwel alle gevallen het kleinschalige, dorpse en groene karakter. Het is onverstandig om juist dát karakter van Voorschoten in gevaar te brengen door samen te gaan met een grote stad als Leiden, zoekend naar voordelen die in de praktijk vrijwel nooit gehaald worden. Laten we ook de Werkorganisatie Duivenvoorde met Wassenaar niet vergeten; die heeft nooit gebracht wat we ervan verwachtten. Dat is uiteraard jammer, maar die stap was terug te draaien. Het opgeven van de politieke en bestuurlijke zelfstandigheid van Voorschoten zou een onomkeerbare beslissing zijn. Lees verder