VVD: Voorschoten moet zelfstandig blijven

Voorschoten zelfstandig

De VVD Voorschoten staat voor een krachtige en zelfstandige Gemeente Voorschoten. Samenwerking in de Leidse regio is zonder meer belangrijk en noodzakelijk. Fuseren met een andere Gemeente willen wij echter niet. En dat is niet zomaar een gevoel, gebaseerd op emoties, of een nostalgische wens om het oude te behouden:

Een vaak gehoord argument voor het herindelen van gemeenten (fuseren) is dat een relatief kleine Gemeente als Voorschoten niet in staat is om bepaalde taken goed uit te kunnen voeren. Fuseren met andere Gemeenten zou schaalgrootte opleveren, bestuurskracht verbeteren, lagere kosten in de uitvoering en kwalitatief betere dienstverlening naar de burger. In de praktijk blijkt echter in de meeste gevallen dat deze doelstellingen niet of nauwelijks gehaald worden.

In 2014 werd door Sociaal Wetenschappers al geconstateerd dat gemeentelijke herindelingen geen kosten besparen en dat gemeenten er slechter van gaan presteren* Bovendien nemen de participatie, betrokkenheid en tevredenheid van inwoners met het lokale bestuur af. In Gemeenten die die niet lang geleden een herindeling hebben ondergaan zijn veel inwoners van mening zijn dat ze sindsdien een grotere afstand tot het gemeentehuis ervaren en zich minder bij de lokale politiek betrokken voelen. Men kent niet langer de bestuurders en politici op het gemeentehuis en de gemeentepolitiek is minder interessant geworden omdat het ook over dorpen en zaken gaat waar men zich niet bij betrokken voelt.

Meer recent, in februari 2021, besteedde journalistiek onderzoeksprogramma Pointer van KRO/NCRV nog een uitzending speciaal hieraan**. Hieruit bleek dat slechts één op vijf Raadsleden concludeert dat voorzieningen verbeterd of kosten verlaagd zijn. De voorgespiegelde voordelen van fuseren worden dus slechts in 20% van de gevallen daadwerkelijk behaald. En het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) constateerde in maart 2021 nog dat, door de toegenomen afstand tussen burgers en politiek, de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen lager wordt. ***

Daar komt nog bij dat de onderzochte herindelingen vaak fusies van min of meer gelijkwaardige gemeenten qua grootte en karakter betrof. In het geval van Leiden en Voorschoten is van zo'n gelijkwaardigheid geen sprake. En vergeet niet, de 21 Gemeenteraadsleden van Voorschoten zijn weliswaar van verschillende politieke kleur, ze hebben één ding gemeen: Het zijn allen Voorschotenaren! Bij een fusie met Leiden zou je van geluk mogen spreken als één op de vijf Raadsleden uit Voorschoten afkomstig is. Het geeft te denken wat dat zal doen voor de afstand die de burgers van Voorschoten ervaren tot de lokale politiek en de regie die we nog zouden hebben over wat er wél en niet gebeurt binnen ons dorp.

Voorschoten staat al jarenlang hoog in de ranglijst van de beste Gemeenten om in te wonen. De argumenten daarvoor zijn, naast de centrale ligging en de nabijheid van voorzieningen, in vrijwel alle gevallen het kleinschalige, dorpse en groene karakter. Het is onverstandig om juist dát karakter van Voorschoten in gevaar te brengen door samen te gaan met een grote stad als Leiden, zoekend naar voordelen waarvan we weten dat die in de praktijk vrijwel nooit gehaald worden. Laten we ook de vorming van de ambtelijke Werkorganisatie Duivenvoorde met Wassenaar niet vergeten; die heeft nooit gebracht wat we ervan verwachtten. Dat is uiteraard jammer, maar die stap was terug te draaien. Het opgeven van de politieke en bestuurlijke zelfstandigheid van Voorschoten is dat niet!

* https://www.socialevraagstukken.nl/gemeentelijke-herindeling-ondermijnt-burgerkracht/

** https://pointer.kro-ncrv.nl/slechts-een-vijfde-van-raadsleden-fusiegemeenten-ziet-gemeentelijke-voorzieningen-verbeteren-na

*** https://www.coelo.nl/index.php/nieuws/433-gemeentelijke-herindeling-schaadt-lokale-en-nationale-democratie