Klimaat doelstellingen begrijpelijk, Regionale Energiestrategie onbegrijpelijk .

Provincies, gemeenten en waterschappen worden in het klimaatakkoord opgeroepen hiertoe een Regionale Energie Strategie op te stellen, ook wel RES genoemd. Gelet op deze lastige opgave, hebben beleidsmakers ervoor gekozen 30 RES-regio’s aan te wijzen. Holland Rijnland, de regionale samenwerkingsorganisatie waar Voorschoten en 12 andere gemeenten deel van uitmaken, bereidt de RES voor onze regio voor. De verschillende gemeenten worden in mei verzocht hun visie op de concept-RES te geven, een stuk waarbij VVD Voorschoten grote vraagtekens zet.

VVD Voorschoten steunt dat de transitie naar het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen regionaal wordt opgepakt. De manier waarop dit nu wordt voorgesteld, kan echter niet op onze steun rekenen.

Woordvoerder Bram Reinke geeft aan dat de concept-RES voornamelijk inzet op zonnepanelen en windenergie als alternatieven voor energieopwekking. Hierbij wordt eenvoudig voorbij gegaan aan het enorme en terechte verzet tegen windmolens op het druk bevolkte land. Over het plaatsen van zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven, wordt aangegeven dat het noodzakelijk is dat gemeenten en provincies instrumenten in handen krijgen om dit af te dwingen. VVD Voorschoten vindt dat overheden nimmer private partijen mogen dwingen tot het plaatsen van zonnepanelen. Een dergelijke onteigening van privébezit gaat alle normen te buiten. Daarbij wordt ter noodzakelijke ondersteuning van de massale inzet van zonnepanelen en windenergie in de RES, niet eens gesproken over de opslag van energie die op deze wijze wordt opgewekt, laat staan de kosten daarvan. Inzet voor het klimaat dient uit jezelf te komen en kan alleen positief worden gestimuleerd, waarbij ook nog noodzakelijke technische ontwikkelingen dienen plaats te vinden voor een massale toepassing. Dit laatste zou nog jaren kunnen duren. VVD Voorschoten gaat niet akkoord met een plan dat simpelweg de energielasten van inwoners en ondernemers verhoogt.

Wellicht het grootste probleem van de energietransitie is niet het opwekken van elektriciteit, maar het verwarmen van huizen en bedrijfsruimten. Als deel van de oplossing wordt hiervoor de warmterotonde vanuit Rotterdam genoemd. De uitvoering van dit plan is echter allesbehalve zeker te noemen. Het zelfde kan worden gezegd over het oppompen van aardwarmte. Bijna elke inwoner van Voorschoten heeft een CV installatie op aardgas en door heel Nederland ligt een goed werkend gasnet. VVD Voorschoten vindt het onbegrijpelijk dat dit gasnet niet wordt omgezet voor gebruik met waterstof terwijl hiermee nota bene al een proef loopt in Rotterdam.

Om in de toekomst te zorgen voor een goede basislast van ons energienetwerk, dienen alle opties, en dus ook alternatieven zoals kernenergie serieus genomen te worden. Houtovens en biomassacentrales zijn voor de VVD Voorschoten overigens uitgesloten.

VVD Voorschoten kan daarom alleen maar concluderen dat de concept-RES terug naar de tekentafel moet. Liever een kort uitstel dat zal leiden tot een duurzaam en werkbare strategie dan op korte termijn onrealistische doelen afdwingen. Een strategie met RES-pect voor de inwoners en ondernemers van Voorschoten