Nieuw milieubeleidsplan graag concreet, effectief en betaalbaar.

Gemeenteraadslid Bart Lavrijsen: “Het vorige milieubeleidsplan is geen succes
geworden doordat er te grote ambities waren geformuleerd. Ambities die simpelweg
onbetaalbaar of niet concreet uitvoerbaar bleken. Dat willen we nu voorkomen. Goed
milieubeleid is voor iedereen belangrijk, en daarom willen we dat hier met zo min
mogelijk ideologie maar vooral met een portie gezond verstand en nuchterheid naar
wordt gekeken.” De VVD pleit ervoor om focus te leggen op enkele concrete milieu
opgaven. In het verleden is gebleken dat te veel ambities op dit gebied vaak een
averechts effect hebben. Lavrijsen: “Door het aanbrengen van een duidelijke focus
op enkele opgaven kan er veel gerichter gewerkt worden en zullen de resultaten veel
beter zijn. Van de maatregelen die vervolgens voorgesteld worden, controleert de
VVD of ze betaalbaar en behapbaar zijn en of ze op gemeentelijk niveau effect
hebben. Voorschoten is te klein om landelijk het verschil te maken maar op lokaal
niveau kunnen we wel degelijk succesvol zijn. Uiteraard gaan we op een groter
niveau de samenwerking aan in de regio, bijvoorbeeld op het gebied van de
energietransitie.”
Ook moet er duidelijk worden gekeken naar de financiële consequenties van het
nieuwe plan. Lavrijsen: “De financiële situatie van Voorschoten is gelukkig verbeterd.
maar we hebben het zeker niet breed. We zullen zeer kritisch naar de uitgaven
moeten kijken en dus verstandige keuzes moeten maken. Maar ik denk dat we met
enige creativiteit en gezond verstand heel ver kunnen komen.” Na de zomervakantie
zal het nieuwe milieubeleidsplan verder vormgegeven worden inclusief te nemen
maatregelen.