Kadernota 2020, brede steun voor koers nieuwe gezonde begroting

Ten aanzien van het onontkoombare deel van verhoogde kosten voor jeugdzorg, CAO’s en
gemeenschappelijke regelingen blijft de VVD zeer scherp op afzonderlijke, specifieke kosten.
Door preventief te handelen kunnen we voorkomen dat jongeren in dure zorgtrajecten
terecht komen, bijvoorbeeld door de komst van een jeugd preventiemedewerker.
Voor verdere analyse en beheersing van kosten zullen we soms tot in detail moeten zoeken
naar in vergelijking met andere gemeenten extra dure uitgaven.

Wat veiligheid en handhaving betreft maken we een duidelijke keuze extra geld te
reserveren voor handhaving door meer BOA’s in dienst te nemen. Door onvoldoende
handhaving zijn in meer of mindere mate zaken ongewenst buiten de regels om tot

werkelijkheid verworden. De extra BOA’s zullen dus niet alleen maar parkeerboetes
uitschrijven, het gaat hier bijvoorbeeld ook om handhaving van vergunningen.
De bereikbaarheid van ons dorp is langer een punt van zorg. Bij de verbouwing van het
Lammenschansplein dient de doorstroming op peil te blijven. Het zou ook erg ongelukkig zijn
als deze werkzaamheden tegelijk plaatsvinden met de aanpak van de N14 bij Leidschendam,
want aan twee kanten het dorp op slot zetten wordt teveel voor onze forenzen en
ondernemers, de VVD heeft hiertoe extra aandacht gevraagd.

De komende jaren gaan we verder met de aanpak van grote delen van ons riool.
Noodzakelijk omdat er echt vervanging nodig is, we pakken dit doelmatig en risicogestuurd
aan waarbij grote zaken in samenwerking zullen gaan met het Hoogheemraadschap.
Bij het bouwen van nieuwe woningen zal een vast deel sociale bouw zijn maar ook
voldoende ruimte komen voor betaalbare woningen naar behoefte zodat er doorstroming
op gang komt. In deze ontwikkeling speelt de accomodatienota een belangrijke rol.
Woningen ook voor specifieke doelgroepen, scholen, bibliotheek, multifunctionele ruimten
voor verenigingen zullen allen samen handig gecombineerd moeten worden op
verschillende locaties. Dit is nog een aardige legpuzzel waarbij ideeën van iedereen welkom
zijn.
Wat het het zwembad steunt de VVD de lijn waarbij de gemeente meer grip pakt op de
exploitatie de komende 5 jaar. In die tijd zullen we dan een keuze maken wat er definitief
gebeurd, waarbij een optie als commerciële clustering van sportfaciliteiten rond een
zwembad mogelijk zou kunnen zijn.
De VVD geeft ten aanzien van het ouderenbeleid graag 2 speerpunten mee, te weten
eenzaamheidsbestrijding en het tegengaan van financieel misbruik. Daarnaast vinden wij dat
er een grotere stimulans mag zijn om leer-werk trajecten te bieden. Zowel jongeren, zij-
instromers als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden we zo betere kansen en
perspectief op werk.

De VVD Voorschoten steunt de beschreven lijn van de kadernota waarlangs de komende
begroting kan worden opgesteld.