Herstel van Beresteyn kan van start!

Gemeenteraadslid Bart Lavrijsen: “Beresteyn is een van de parels van Voorschoten maar
deze parel is de afgelopen jaren erg dof geworden. De gebouwen zijn vervallen, het park is
verwaarloosd en het gebied heeft geen passende bestemming meer. Al meer dan een
decennium wordt er gesproken over restauratie en herbestemming en in die periode
verslechterde de staat van het landgoed. Daarom is de VVD blij dat het huidige college het is
gelukt om de herstelwerkzaamheden te starten. Het monumentale hoofdhuis wordt
gerenoveerd inclusief een halfverdiepte parkeergarage en aansluiting op de Mozartlaan, het
park wordt opgeknapt en de oude, vervallen gebouwtjes op het terrein worden vervangen
door gepaste nieuwbouw. Beresteyn krijgt echt weer haar oude allure terug.”
Beresteyn heeft een rijke geschiedenis. In 1833 werd het landgoed aangelegd door Jonkheer
Hugo van Beresteyn. Later werd het eigendom van de familie Van Kempen. Daarna vestigde
het beroemde instituut Wullings zich er en vervolgens is het landgoed in gebruik
geweest als seminarie. Lavrijsen: “We zien dat het huidige plan echt met respect voor de
cultuurhistorische en ecologische waarde van het landgoed is opgesteld. De ontwikkelaar
heeft er bewust voor gekozen om niet het gehele bouwvlak te bebouwen, maar een relatief
klein deel wordt bebouwd. Dat past dus prima in het uitgangspunt dat het plangebied is
aangemerkt als bijzonder welstandsgebied. Dat zijn gebieden waarbij er extra aandacht moet
zijn voor de ruimtelijke kwaliteiten. Wat de VVD betreft wordt er met dit plan echt een
kwaliteitsplan voor het landgoed Beresteyn geleverd.”
De VVD heeft echter ook kritische punten gehad, immers twee keer eerder is dit plan mede
op ons verzoek noodzakelijk teruggestuurd ter heroverweging. Lavrijsen: “Naast deze raadsbemoeienissenheeft een zeer uitgebreid participatietraject met dit plan meegelopen. Hierbij
zijn er met omwonenden diverse gesprekken gevoerd waarin de verschillende varianten van
het plan zijn besproken, wat al dan niet tot verbeteringen heeft geleid. De VVD vindt dit een
vanzelfsprekende een goede zaak, al constateren wij dat er toch voortdurend sprake kon zijn
van uiteenlopende percepties en miscommunicaties tussen de participanten, ontwikkelaar en
gemeente. Dit moet in de toekomst echt beter, daar zal de VVD de komende participatienota
dan ook kritisch op beoordelen. Overigens denken wij wel dat het uiteindelijke voorstel
Beresteyn de wensen van de omwonenden voldoende benadert.”

Op Beresteyn worden zorgeenheden en woonappartementen gerealiseerd. Het park wordt
gerenoveerd en zal overdag publiekelijk toegankelijk zijn.