Integrale aanpak waterketen is goede zaak

 Het voorstel zoals het er nu ligt stelt voor om het huidige beleid
actief voort te zetten. Dat betekent dat er in eerste instantie wordt ingezet op onderhoud en
geplande vervanging van het riool inclusief stapsgewijze scheiding van afval- en hemelwater.
Een goede zaak, vindt de VVD, want een goed functionerend rioolsysteem is de basis voor
de hele waterketen.

Momenteel zijn de gemeente Voorschoten en het Hoogheemraadschap van Rijnland bezig
met uitgebreid onderzoek. Hieruit moet blijken op welke manier de centrale afvoer van
Voorschotens afvalwater naar de zuiveringsinstallatie kan verbeteren. De VVD is blij met
deze ontwikkeling. Gemeenteraadslid Bart Lavrijsen: “De VVD vraagt al langere tijd aandacht
voor dit knelpunt, wat van grote invloed is op onze eigen waterhuishouding. Op ons verzoek
heeft het waterschap aan de commissie WRG een uitgebreide toelichting gegeven over hun
visie op het waterketen en het onderzoek dat nu loopt over te nemen maatregelen in
samenwerking met onze gemeente. Het is goed dat we op dit complexe dossier nu meer
helderheid hebben gekregen.”

Eventuele maatregelen die door het waterschap worden genomen zijn direct en van grote
invloed op de waterketen, en dus ook de waterkwaliteit, van Voorschoten. Tijdens de
commissievergadering WRG is afgesproken dat de uitkomsten van het onderzoek worden
afgewacht, zodat deze kunnen worden meegenomen in de besluitvorming over nog
aanvullende, zogeheten robuuste maatregelen. “Extra maatregelen namelijk zijn erg duur en
het is de vraag of ze wel echt nodig zijn om de uitdagingen van klimaatverandering,
wateroverlast en ecologie het hoofd te bieden. Het kan zeer goed mogelijk zijn dat het
voorgestelde huidig beleid van de gemeente en de te nemen maatregelen door het
waterschap tezamen voor die uitdagingen al ruim voldoende zijn, aldus Lavrijsen. In ieder
geval kunnen we zo als gemeenteraad een veel betere afweging maken, de VVD is daar blij
mee want dit is niet de enige financiële uitdaging die ons te wachten staat.”