Nieuw Subsidiebeleid

Op donderdag 17 januari zijn de uitgangspunten van het nieuwe subsidiebeleid zoals
voorgesteld door het college besproken in de commissie Mens & Samenleving. De
aanleiding voor het aanpassen van het subsidiebeleid is dat er vanaf 2020 ruim 400.000
euro minder te besteden is als gevolg van de financiële situatie van Voorschoten. Daarnaast
heeft de gemeente door de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van vergrijzing
een extra uitdaging op het gebied van welzijn. Het nieuwe beleid zal met beide componenten
rekening moeten houden.

De VVD vindt het belangrijk dat we de talenten die in Voorschoten aanwezig zijn zo effectief
en creatief mogelijk benutten. Daarom streven we naar een subsidiebeleid dat ondersteuning
biedt aan verenigingen die bijdragen aan de maatschappelijke opgave waar we als
gemeente voor staan. We stimuleren verenigingen in eerste instantie om zoveel mogelijk
zelfvoorzienend te zijn door slim samen te werken met andere verenigingen en
ondernemers. Gezien de welzijnsopgave geven we subsidie aan activiteiten die bevorderen
dat inwoners meedoen aan de samenleving of hun gezondheid en vitaliteit bevorderen.
Daarnaast geven we voorrang aan de ondersteuning van activiteiten die een brede
doelgroep aanspreken en activiteiten die de cultuur-historische identiteit van Voorschoten
bewaken. Al met al geen eenvoudige opgave. We dringen er bij de gemeente op aan om in
samenspraak met de betrokken verenigingen tot een nieuw beleid te komen dat aan deze
uitgangspunten voldoet.