• Duivenvoordecorridor blijft parel van Voorschoten

  09 oktober − Donderdag 6 oktober sprak de Commissie Wonen Ruimte Groen over de toekomstplannen voor de Duivenvoordecorridor. De coalitiepartijen VVD, ONS Voorschoten en het CDA houden vast aan het oorspronkelijke plan: Het bevorderen van een open en groene Duivenvoorde corridor door het kopen en slopen van kassen en het terugverdienen van de daaraan verbonden aanzienlijke kosten (meer dan 10 miljoen) door beperkte woningbouw. De Duivenvoordecorridor is een prachtig gebied, niet voor niks hebben 1200 mensen een petitie ondertekend voor een groene en open Duivenvoordecorridor. De VVD heeft daarvoor een plan bedacht. Sjoerd van den Dool (VVD): “Wij geloven dat door een paar maatregelen te nemen een nog groter deel van de Duivenvoordecorridor open en zichtbaar komt te liggen voor Voorschoten en de aansluiting van ons dorp op het groen veel mooier wordt.” Het plan van de VVD is om het tankstation aan de Veurseweg te verplaatsen. Dit tankstation vormt nu nog een enorm obstakel voor de ecologische doorgang die de Duivenvoordecorridor ook is. De VVD is dankbaar voor de algehele steun die in de commissie werd uitgesproken en gaat verder met de toezegging van het college dit samen uit te werken. De Vereniging voor Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten (OGLV), D66 en Groenlinks hebben een interessant plan voor de Duivenvoordecorridor. Zij willen de huizenbouw nog verder beperken en dit financieren door een mogelijke combinatie van belasting verhogen, spaargeld van de gemeente te gebruiken en andere groene delen van Voorschoten te bebouwen. Bart de Beer (ONS): “Een sympathiek plan, maar niet realistisch. Het kost meer dan 10 miljoen aan gemeenschapsgeld en we zouden huidige groene stukken in de bebouwde kom van Voorschoten moeten opgeven. Dat willen wij niet, maar als er op een andere manier geld gevonden kan worden om huizenbouw te beperken zijn wij daar voor maar vooralsnog is dat geld er niet.” Binnenkort zal de winnende partij haar visie presenteren over het ontwikkelingsgebied achter de Bollenschuur. Cees Bremmer (CDA): “Wij zullen ons actief bemoeien met de uitwerking en inpassing van de huizenbouw. Zo maken wij het verschil en sturen op een opener en groener Duivenvoordecorridor.” Het college heeft op suggestie van het CDA toegezegd dat de raad met het kwaliteitsteam in gesprek kan over het winnende plan. Wij zijn ook blij dat het College zich gaat inspannen om het nog te ontwikkelen kassengebied Noortveer vrij te houden van bebouwing. Lees verder

 • VVD: Snel duidelijkheid over tijdelijke woningbouw statushouders

  05 oktober − Voor de zomer werd Voorschoten opgeschrikt door plotselinge plannen van het college om tijdelijke sociale woningen, onder andere voor statushouders, te bouwen op het St. Nicolaespad in Noord-Hofland. Inmiddels is bekend dat deze plannen niet doorgaan. Het college heeft echter wel bekend gemaakt dat ze al naar andere plekken in Voorschoten aan het kijken is om deze sociale woningbouw en opvang te realiseren. De VVD Voorschoten wil snel duidelijkheid over deze plannen. VVD-commissielid Bart Lavrijsen:”Veel omwonenden van het St. Nicolaespad werden verrast door de plannen om daar woningen te bouwen. Dat moet de volgende keer echt anders. De VVD vindt het belangrijk dat er snel uitsluitsel wordt gegeven over een eventuele nieuwe locatie en hoopt dat buurtbewoners en andere betrokkenen door het college hierover tijdig en adequaat worden geïnformeerd.” Naast duidelijkheid over de plannen van het colege wil de VVD ook weten of er, naast tijdelijke extra sociale woningbouw in Voorschoten, ook alternatieven zijn om de problematiek van de wachtlijsten aan te pakken. Lees verder

 • VVD: Goed cultuurbeleid versterkt aantrekkingskracht Voorschoten

  01 oktober − De gemeenteraad van Voorschoten heeft gisteravond de Cultuurnota vastgesteld. In de nota wordt het cultuurbeleid voor de komende jaren beschreven. De cultuurraad, bestaande uit een aantal betrokken vrijwilligers heeft meegeholpen met het opstellen van de nota. Zij verdienen samen met wethouder Inge Nieuwenhuizen, die zich al jaren sterk maakt voor een breed cultuuraanbod, een pluim voor het goede werk! Uitgangspunt is dat in Voorschoten het cultuurbeleid een samenspel is van cultuuraanbieders, vrijwilligers en verenigingen. De VVD is enthousiast. VVD-raadslid René Smittenaar: “Cultuur is in Voorschoten geen hobby voor een eliteclub. Voorschoten heeft een zeer grote verscheidenheid aan culturele organisaties. Hiermee onderscheidt de gemeente zich van veel andere gemeenten. De culturele organisaties worden gerund en ondersteund door vele enthousiaste vrijwilligers. Neem bijvoorbeeld het prachtige Museum van Voorschoten. Daar zijn wij heel trots op!” De VVD-fractie Voorschoten vindt dat we het culturele veld moeten versterken, en waar mogelijk vernieuwen. Cultuur kan ook gezien worden als middel dat bijdraagt aan de samenleving en de aantrekkelijkheid van Voorschoten. Mensen komen ook in Voorschoten wonen en winkelen omdat hier veel andere dingen te doen zijn. Hiermee heeft het indirect een economische waarde. In de komende jaren moeten daarom de contacten met basisscholen en ouderen, voor zover ze er nog niet zijn, worden uitgebreid en geïntensiveerd. Iedereen moet zich bij de cultuur in de samenleving betrokken kunnen voelen. Culturele organisaties moeten zich richten op de samenleving van jong tot oud. De overheidsbemoeienis moet worden teruggedrongen en het cultureel ondernemerschap gestimuleerd. Hiermee kunnen we de aantrekkelijkheid van onze samenleving in onze plaats misschien zelfs wel vergroten!” Lees verder

 • VVD: In toekomst zoveel mogelijk gemeentezaken via internet regelen

  16 september − Gisteravond is in het gemeentehuis gesproken over de digitale dienstverlening van de gemeente Voorschoten. De VVD was helder. VVD-raadslid André in ’t Veen: “Steeds meer groepen en generaties Voorschotenaren regelen hun zaken via het internet. Ook senioren regelen steeds meer zaken thuis achter de PC. Bij de meeste organisaties kun je alles regelen via de website. Dat moet bij de gemeente in de toekomst ook kunnen.” Zover is het nog niet in Voorschoten, maar de gemeente is op de goede weg. Aanleiding voor de discussie was het rapport van de Rekenkamercommissie van Voorschoten over de digitale dienstverlening van de gemeente. Uit het rapport blijkt waardering van de inwoners van Voorschoten voor de wijze van dienstverlening die op ruim voldoende wordt gesteld. De website geeft veel informatie en biedt de mogelijkheid om aanvragen vanachter de pc af te handelen. Wat betreft de VVD moet het straks mogelijk zijn dat de inwoners van achter hun pc alle relevante informatie over Voorschoten op de website kunnen opvragen en hun aanvragen als paspoorten rijbewijs, bouwvergunning op eenvoudige wijze kunnen afhandelen. Voor mensen die geen internet hebben of niet handig zijn met de PC moet een passende oplossing blijven bestaan. In ’t Veen: Niet iedereen heeft de beschikking zal adequaat met digitale aanvragen om kunnen gaan. Voor deze inwoners moet een voorziening zijn, zoals een ambtenaar op het gemeentehuis die inwoners helpt op de PC om zaken aan te vragen en in te vullen. De digitale omgeving mag voor niemand een belemmering vormen om mee te doen in de samenleving.” Lees verder

 • VVD: Nuchter en realistisch afvalbeleid beter voor milieu

  09 september − De gemeenteraad van Voorschoten stemt binnenkort over een nieuw afvalbeleid. Kern van dit beleid is dat er betere mogelijkheden komen om afval gescheiden aan te bieden. Zo kunnen bewoners van flats en appartementen nu ook hun groen en grijs afval scheiden, wat tot nu toe niet mogelijk was. VVD-commissielid Bart Lavrijsen: ”Het is gewoon volslagen maf dat het ene deel van Voorschoten braaf al het afval in verschillende bakken doet, terwijl het andere deel van Voorschoten al het afval in dezelfde bak gooit. Op zo`n manier heeft het gewoon helemaal geen zin om afval te scheiden. Als je dat wil doen, moet je het goed doen en moet iedereen kunnen meedoen. Dat daar nu verandering in gaat komen is goed nieuws voor het milieu en goed nieuws voor de burger. Iedereen betaalt immers op dezelfde manier mee aan de afvalverwerking. Ook is het een goede zaak dat meer verschillende afvalstoffen gescheiden aangeboden kunnen worden. Onze doelstelling om binnen enkele jaren 75% van het afval gescheiden op te halen, wordt nu mogelijk en past in een nuchter en realistisch milieubeleid waar de VVD voor pleit.“ Lees verder

 • VVD-raadslid Peter van der Haven vertrekt uit Voorschotense politiek

  19 augustus − Na ruim tien jaar actief te zijn geweest in de politiek, vertrekt Peter van der Haven van het politieke toneel. Sinds 2010 was Van der Haven gemeenteraadslid. Lees verder

 • VVD: Voorstel OZB verhoging is van tafel!

  11 juli − VVD: Voorstel OZB verhoging is van tafel! De gemeenteraad van Voorschoten heeft de kaders voor de gemeentebegroting 2017 besproken. De VVD heeft stevig gepleit voor een nieuw voorstel voor de uitwerking van de Onroerend Zaakbelasting voor volgend jaar. Fractievoorzitter Nanning Mol: ”In het voorstel van het college gaan bezitters van huizen boven €300.000 fors meer betalen. Dat kan dus niet. De VVD wil nivellering zoveel mogelijk tegengaan. Voorschotenaren betalen al genoeg belasting. De VVD wil een nieuwe berekening, waarin er geen lastenverschuiving plaatsvindt naar de huizen boven de 3 ton.” Lees verder

 • Leegstand centrum vrijwel opgelost!

  08 juni − Leegstand centrum vrijwel opgelost! De VVD Voorschoten constateert tevreden dat in het centrum van Voorschoten nauwelijks nog sprake is van leegstand. Kenden we twee jaar geleden nog een flink aantal lege panden, inmiddels is bijna de hele Schoolstraat weer gevuld. Lees verder

 • Openbaar politiek café met Tamara van Ark, vicevoorzitter VVD-Tweede Kamerfractie

  10 mei − Houden we Nederland veilig voor terroristen? Hoe krijgen we de toestroom van vluchtelingen onder controle en kunnen we de mensonterende taferelen op de Middelandse Zee voorkomen? Hoe zorgen we voor een sterke economie en houden we de zorg voor onze ouderen goed en betaalbaar? Over deze en andere vragen over de actuele politiek gaat Tamara van Ark, vicevoorzitter van de VVD-Tweede Kamerfractie met u in gesprek. Op woensdag 25 mei spreekt zij tijdens een openbaar politiek café van de VVD in de ‘Voorschotense Herensociëteit’, Voorstraat 7. Het politiek café start om 20.00 uur, de deur is open vanaf 19.30 uur. Iedereen is welkom! Voor informatie: Nanning Mol, 06-199 20 899 Lees verder

 • VVD, CDA en ONS Voorschoten houden Duivenvoorde groen en betaalbaar

  11 april − Het Duivenvoordegebied is voor Voorschoten van grote waarde. Tot een paar jaar geleden stond Duivenvoorde vol met kassen. Om het gebied weer in ere te herstellen, heeft de gemeente bijna alle kassen gekocht en gesloopt om het gebied weer open en groen te maken. Om de aankoop van de kassen te financieren is afgesproken om beperkte huizenbouw in het gebied toe te staan. Die huizenbouw moet kleinschalig en mooi ingepast worden, zodat het groene beeld niet weer verstoord wordt. Aan dat plan willen de coalitiepartijen VVD, CDA en ONS Voorschoten vasthouden. In de commissievergadering Wonen, Ruimte en Groen is donderdagavond 7 april het plan van D66 besproken om helemaal niet te bouwen in de Duivenvoorde corridor. VVD, CDA en ONS Voorschoten hebben het voorstel afgewezen. Het voorstel is voor Voorschoten onwenselijk omdat voor dat plan deugdelijke financiering ontbreekt. Door nu te vertragen of zelfs te stoppen met het project, zoals D66 bepleit, loopt de gemeente het risico voor miljoenen het schip in te gaan. En dat risico kunnen de gemeente en de belastingbetaler niet lopen. VVD, CDA en ONS Voorschoten willen doorgaan met het huidige project, maar tegelijk samen met D66 optrekken om ook alternatieve financiering te verkennen, zoals subsidiering door de provincie of Europese fondsen. Als een dergelijke aanvullende subsidiering binnengehaald zou kunnen worden, dan zijn VVD, CDA en ONS Voorschoten voorstander van het inzetten van die subsidies om de beperkte huizenbouw verder te verminderen. Lees verder

 • Speeltuin Frans Halsplantsoen

  06 april − In de raadsvergadering van 31 maart jl. heeft VVD vragen gesteld over het speeltuintje op het trapveldje bij het Frans Halsplantsoen. De VVD verwonderde er zich over dat er kennelijk geen goed overleg is geweest tussen buurtbewoners en gemeente over het op particulier initiatief plaatsen van deze speeltoestellen. Uit oogpunt van burgerparticipatie valt dit initiatief van burgers toe te juichen. Dat de gemeente uit een oogpunt van zorgplicht veiligheidseisen stelt aan deze speeltoestellen is juist, maar de gemeente moet ook zo flexibel zijn om oplossend gericht mee te denken. Op de vraag van VVD-raadslid André in ‘t Veen of er een passende oplossing mogelijk is verklaarde wethouder Bremer zich bereid om met de buurtbewoners over de ontstane situatie in overleg te treden. De VVD juicht deze toezegging toe en hoopt dat dit leidt tot een voor alle betrokkenen passende oplossing. De VVD juicht het toe dat de burgers meer betrokken raken bij het bestuur van Voorschoten en zelf initiatieven onderneemt. De gemeente moet daarbij faciliterend en regisserend optreden. De gemeente moet zich daarbij welwillend opstellen en niet direct stellen dat iets niet kan. De gemeente dient de kaders aan te geven en dan achteraf controleren of daaraan is voldaan en goedkeuring geven. Door burgers ruimte te geven leidt dit tot meer betrokkenheid van de burgers bij een goed leefklimaat binnen Voorschoten. Lees verder

 • Een duurzaam Voorschoten begint bij minder regels!

  23 maart − In de gemeenteraad van Voorschoten wordt binnenkort gesproken over een nieuw milieubeleidsplan. De VVD wil het voor inwoners makkelijker maken om bij te dragen aan een beter milieu en een duurzaam Voorschoten. VVD-commissielid Bart Lavrijsen: ”Steeds meer Voorschotenaren willen op hun manier bijdragen aan een duurzaam leven, bijvoorbeeld door het gebruik van zonne-energie of het rijden in een elektrische auto. Maar ze lopen tegen regels aan die hen beperken. Duurzaamheid kan pas succesvol worden als de mensen ruimte krijgen om duurzame initiatieven te ontwikkelen of toe te passen. Dit moet niet worden beperkt door ingewikkelde regels of veel bureaucratie.” Een eerste stap voor de VVD is het makkelijker maken van het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto`s door particulieren. Zo wil de VVD in Voorschoten een duurzame manier van autorijden stimuleren. Het plaatsen van een laadpaal door particulieren, moet een eenvoudige, snelle klus zijn. Met minder regels voor eigen laadpalen wordt voor inwoners een barrière weggenomen om zelf een elektrische auto aan te schaffen. De VVD heeft het college ook gevraagd te onderzoeken waar meer laadpalen op parkeerplaatsen geplaatst kunnen worden. Met meer publieke laadpalen in ons dorp wordt ons centrum nog aantrekkelijker voor mensen om te bezoeken. Voor informatie: Bart Lavrijsen, blavrijsen@voorschoten.nl Lees verder

 • VVD Voorschoten: Gemeente moet zorgen voor goede ruimte en faciliteiten bedrijven

  15 februari − De VVD-fractie in de gemeenteraad van Voorschoten heeft wethouder Inge Nieuwenhuizen gecomplimenteerd met haar voorgestelde Economische Visie voor de komende jaren. Lees verder

 • VVD bezorgd om verplaatsing Huisartsenpost Antioniushove

  24 januari − De huisartenpost in ziekenhuis Antoniushove in Leidschendam gaat mogelijk verplaatst worden naar het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag. Lees verder

 • Motie VVD onderzoek aanpakken kruising Marinelaan overgenomen

  11 december − De VVD Voorschoten is warm pleitbezorger van een goede opknapbeurt van het Knooppunt Voorschoten bij het Deltaplein en het aanzicht van de omliggende straten. Lees verder

 • VVD Voorschoten: Sneller en beter vergunningenbeleid in Voorschoten

  07 november − De gemeenteraad van Voorschoten sprak donderdag over de gemeentebegroting 2016. De VVD pleitte voor een beter en sneller vergunningenbeleid. Lees verder

 • VVD: Niet meer brommen en fietsen tijdens winkeltijden in Schoolstraat

  30 oktober − De VVD wil dat er tijdens winkeltijden niet meer gebromd en gefietst wordt in de Schoolstraat. Lees verder

 • VVD volgt opvang vluchtelingen op de voet

  09 oktober − De VVD heeft vanavond kennis genomen van de opvang van 125 asielzoekers voor 2 x 72 uur in sporthal De Vliethorst. Lees verder

 • VVD: Einde aan chaos Station Voorschoten

  08 oktober − De VVD Voorschoten is verheugd met de toezegging van het college dat binnenkort een einde komt aan de parkeerchaos bij het station van Voorschoten. Dit project heeft een lange geschiedenis waarin ook niet alles mogelijk bleek. Lees verder

 • VVD slaat handen ineen

  09 juni − Omdat er nauw samengewerkt wordt op het sociaal domein en bij het beheren van het groene gebied tussen de drie gemeenten hebben de VVD fracties van Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar regelmatig overleg. Lees verder