• Meer mensen van uitkering naar baan dankzij Plan Arbeidsmarktoffensief

  05 december − Het Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief van wethouder Inge Nieuwenhuizen, dat door de gemeenteraad van Voorschoten i n juli 2015 is vastgesteld, blijkt een succes. In 2015 zijn 59 cliënten met een uitkering geplaatst en in de eerste helft van 2016 zijn al 48 personen met een uitkering geplaatst. Toch kent Voorschoten nog een flink bestand aan mensen met een uitkering. Dit heeft vooral te maken met de instroom van asielzoekers, de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd en de eisen voor Wajong-uitkeringen. Ondanks deze instroom zijn de kosten niet gestegen en is er een besparing gerealiseerd van € 635.000. De VVD is tevreden over de behaalde resultaten en hoopt dat deze ontwikkeling zich doorzet. VVD-raadslid André in ‘t Veen: “ Wij moeten alles op alles zetten om te zorgen dat het aantal bijstandsgerechtigden naar beneden gaat. Zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk komen waardoor niemand aan de kant blijft staan. Daarmee wordt voorkomen dat men in een isolement komt en men niet het gevoel krijgt buiten de maatschappij komt te staan. Dat is eerste prioriteit. Daarnaast is het natuurlijk zo dat minder uitkeringen een gunstig financieel effect heeft op de begroting van Voorschoten. Maar voorop staat de burger in Voorschoten, dat die deel kan nemen aan de maatschappij. ” Lees verder

 • VVD, ONS en CDA zetten streep door OZB-verhoging

  16 november − Donderdagavond hebben VVD, ONS Voorschoten en CDA, met steun van de PvdA de gemeentebegroting voor 2017 goedgekeurd. De drie coalitiefracties dienden wel een stevig amendement in op de begroting, waarin de OZB-verhoging voor 2017 wordt geschrapt en een pakket maatregelen is genomen om dit mogelijk te maken. Ook voor de lange termijn hebben VVD, CDA en ONS Voorschoten maatregelen genomen om de financiën van de gemeente toekomstbestendig te maken. Fractievoorzitter Nanning Mol van de VVD: ”Er moet verder ingegrepen worden in onze financiën. Voorschoten geeft nog steeds teveel geld uit. Steeds een OZB-verhoging is niet de oplossing. De uitgaven moeten omlaag. Dan moet je moeilijke keuzes maken, maar zo houden we Voorschoten wel betaalbaar. Bezuinigen betekent niet automatisch dat je dingen minder gaat, maar dat je dingen ook anders gaat doen.” Fractievoorzitter René Zoetemelk van het CDA: ”Goed rentmeesterschap staat bij ons hoog in het vaandel. Als we Voorschoten ook voor de volgende generatie mooi en betaalbaar willen houden, moeten we nu stevige maatregelen nemen. Dat vraagt om lef, maar ook om creativiteit.” Alphons Eversteijn, fractievoorzitter van ONS Voorschoten: ”De komende jaren wachten ons nog enorme uitdagingen. Door nu het roer stevig in handen te nemen op de financiën laten wij als coalitie zien dat we bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van Voorschoten en dat wij prima zelf onze problemen kunnen oplossen.” VVD, CDA en ONS Voorschoten hebben verder aandacht gevraagd voor de aanpak van de dagelijkse file naar de A4. Het lijkt mogelijk te zijn dat de knelpunten bij het Lammenschansplein sneller opgelost kunnen worden dan nu de planning is. De coalitiepartijen hebben er bij het college op aangedrongen dat hier stevig op moet worden ingezet. Wethouders Beimers oogstte lof op zijn inzet op het terrein van duurzaamheid en de wethouders Nieuwenhuizen en Bremer werden geprezen voor hun inzet op het gebied van zorg en welzijn. De coalitiepartijen dienden verder een aantal voorstellen in om de duurzaamheid in Voorschoten nog verder te verbeteren en ook de hulp aan ouderen bij het omgaan met digitale dienstverlening te verbeteren. Ook de voorstellen voor meer eigen initiatief voor inwoners in de openbare ruimte werden aangenomen, zoals het mogelijk maken van het beplanten van openbare groen door inwoners en het de mogelijkheid voor mensen om zelf in de toekomst een bankje te sponsoren, waarop bijvoorbeeld een naamplaatje van een nabestaande bevestigd kan worden. Lees verder

 • VVD: Voorschoten moet zelf regie houden

  11 november − De gemeenteraad van Voorschoten sprak donderdag over de gemeentebegroting 2017. Fractievoorzitter Nanning Mol: ”De VVD is er trots op dat Voorschoten een bestuurlijk zelfstandig dorp is. Als zelfstandig dorp hebben we veel voor elkaar gekregen. We hebben ook weten te voorkomen dat de Rijnlandroute dwars door ons dorp zou worden aangelegd. Dat was nooit gelukt als we onderdeel van een grotere gemeente waren. Voorschoten mag nooit een slapende buitenwijk worden. Maar onze uitdagingen zijn groot en de financiën beperkt. Als we Voorschoten een echt dorps dorp kunnen houden en onze voorzieningen ook voor onze kinderen betaalbaar kunnen houden, dan moeten we alle opties onderzoeken, waaronder ook een fusie met Wassenaar. We zijn zelf verantwoordelijk voor de beste toekomst voor ons dorp, we moeten ook zelf de regie houden.” Aanpak file Lammenschansplein De VVD pleitte verder voor een versnelde aanpak van de knelpunten rondom het Lammenschansplein. Mol: ”Veel Voorschotenaren staan elke dag in de file naar het Lammenschansplein. Die file kan worden opgelost als de geplande verbeteringen aan de N206 eerder worden uitgevoerd. De VVD Voorschoten werkt samen met de VVD Leiden om bij de provincie hiervoor te pleiten. Wij willen dat de gemeente ook snel met de provincie om de tafel gaat om het belang van een goede en snelle ontsluiting van Voorschoten te bepleiten.” Beter vergunningenverlening Een ander aandachtspunt van de VVD is de aanpak van het vergunningenbeleid van Voorschoten. Mol: ”Het college werkt hard aan een verbetering van de dienstverlening van de gemeente Voorschoten. Toch hebben sommige Voorschotense ondernemers last van slechte en trage afhandeling van vergunningaanvragen. Dat moet worden opgelost. De VVD wil dat het college samen met de Voorschotense ondernemersverenigingen de klachten en knelpunten in kaart brengt en in 2017 komt met een verbeterde aanpak van het vergunningenbeleid voor de gemeente Voorschoten komt.” Geen OZB-verhoging, wel een kerntakendiscussie Het college wil in 2017 samen met inwoners een kerntakendiscussie voeren over wat de gemeente wel en niet moet doen. De VVD is voorstander van een kerntakendiscussie, maar die moet wel wat opleveren. Praten over bezuinigen levert niks op. De VVD wil dat het college scherp in kaart brengt welke keuzes echt euro’s opleveren en welke taken we los kunnen moeten laten. Een OZB-verhoging vindt de VVD onwenselijk. Bij een OZB-verhoging zijn alleen de huiseigenaren de klos en vindt er dus een onterechte vorm van inkomenspolitiek plaats. Sponsorbankjes Mol: ”Steeds vaker komen Voorschotenaren zelf met ideeën hoe actief kunnen bijdragen aan hun dorp. Mevrouw Anke Swager uit Noord-Hofland kwam met het goede idee of het mogelijk is om zelf zitbanken te sponsoren, met daarop een ingegraveerd plaatje met een tekst, bijvoorbeeld ter nagedachtenis aan een familielid. De VVD brengt dit voorstel in bij de gemeenteraad. In andere landen is dit heel gebruikelijk en steeds meer gemeenten experimenteren hiermee. Een mooie kleine maatregel om een blijvende herinnering voor iemand te creëren en waar de gemeente mee geholpen is.” Lees verder

 • Duivenvoordecorridor blijft parel van Voorschoten

  09 oktober − Donderdag 6 oktober sprak de Commissie Wonen Ruimte Groen over de toekomstplannen voor de Duivenvoordecorridor. De coalitiepartijen VVD, ONS Voorschoten en het CDA houden vast aan het oorspronkelijke plan: Het bevorderen van een open en groene Duivenvoorde corridor door het kopen en slopen van kassen en het terugverdienen van de daaraan verbonden aanzienlijke kosten (meer dan 10 miljoen) door beperkte woningbouw. De Duivenvoordecorridor is een prachtig gebied, niet voor niks hebben 1200 mensen een petitie ondertekend voor een groene en open Duivenvoordecorridor. De VVD heeft daarvoor een plan bedacht. Sjoerd van den Dool (VVD): “Wij geloven dat door een paar maatregelen te nemen een nog groter deel van de Duivenvoordecorridor open en zichtbaar komt te liggen voor Voorschoten en de aansluiting van ons dorp op het groen veel mooier wordt.” Het plan van de VVD is om het tankstation aan de Veurseweg te verplaatsen. Dit tankstation vormt nu nog een enorm obstakel voor de ecologische doorgang die de Duivenvoordecorridor ook is. De VVD is dankbaar voor de algehele steun die in de commissie werd uitgesproken en gaat verder met de toezegging van het college dit samen uit te werken. De Vereniging voor Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten (OGLV), D66 en Groenlinks hebben een interessant plan voor de Duivenvoordecorridor. Zij willen de huizenbouw nog verder beperken en dit financieren door een mogelijke combinatie van belasting verhogen, spaargeld van de gemeente te gebruiken en andere groene delen van Voorschoten te bebouwen. Bart de Beer (ONS): “Een sympathiek plan, maar niet realistisch. Het kost meer dan 10 miljoen aan gemeenschapsgeld en we zouden huidige groene stukken in de bebouwde kom van Voorschoten moeten opgeven. Dat willen wij niet, maar als er op een andere manier geld gevonden kan worden om huizenbouw te beperken zijn wij daar voor maar vooralsnog is dat geld er niet.” Binnenkort zal de winnende partij haar visie presenteren over het ontwikkelingsgebied achter de Bollenschuur. Cees Bremmer (CDA): “Wij zullen ons actief bemoeien met de uitwerking en inpassing van de huizenbouw. Zo maken wij het verschil en sturen op een opener en groener Duivenvoordecorridor.” Het college heeft op suggestie van het CDA toegezegd dat de raad met het kwaliteitsteam in gesprek kan over het winnende plan. Wij zijn ook blij dat het College zich gaat inspannen om het nog te ontwikkelen kassengebied Noortveer vrij te houden van bebouwing. Lees verder

 • VVD: Snel duidelijkheid over tijdelijke woningbouw statushouders

  05 oktober − Voor de zomer werd Voorschoten opgeschrikt door plotselinge plannen van het college om tijdelijke sociale woningen, onder andere voor statushouders, te bouwen op het St. Nicolaespad in Noord-Hofland. Inmiddels is bekend dat deze plannen niet doorgaan. Het college heeft echter wel bekend gemaakt dat ze al naar andere plekken in Voorschoten aan het kijken is om deze sociale woningbouw en opvang te realiseren. De VVD Voorschoten wil snel duidelijkheid over deze plannen. VVD-commissielid Bart Lavrijsen:”Veel omwonenden van het St. Nicolaespad werden verrast door de plannen om daar woningen te bouwen. Dat moet de volgende keer echt anders. De VVD vindt het belangrijk dat er snel uitsluitsel wordt gegeven over een eventuele nieuwe locatie en hoopt dat buurtbewoners en andere betrokkenen door het college hierover tijdig en adequaat worden geïnformeerd.” Naast duidelijkheid over de plannen van het colege wil de VVD ook weten of er, naast tijdelijke extra sociale woningbouw in Voorschoten, ook alternatieven zijn om de problematiek van de wachtlijsten aan te pakken. Lees verder

 • VVD: Goed cultuurbeleid versterkt aantrekkingskracht Voorschoten

  01 oktober − De gemeenteraad van Voorschoten heeft gisteravond de Cultuurnota vastgesteld. In de nota wordt het cultuurbeleid voor de komende jaren beschreven. De cultuurraad, bestaande uit een aantal betrokken vrijwilligers heeft meegeholpen met het opstellen van de nota. Zij verdienen samen met wethouder Inge Nieuwenhuizen, die zich al jaren sterk maakt voor een breed cultuuraanbod, een pluim voor het goede werk! Uitgangspunt is dat in Voorschoten het cultuurbeleid een samenspel is van cultuuraanbieders, vrijwilligers en verenigingen. De VVD is enthousiast. VVD-raadslid René Smittenaar: “Cultuur is in Voorschoten geen hobby voor een eliteclub. Voorschoten heeft een zeer grote verscheidenheid aan culturele organisaties. Hiermee onderscheidt de gemeente zich van veel andere gemeenten. De culturele organisaties worden gerund en ondersteund door vele enthousiaste vrijwilligers. Neem bijvoorbeeld het prachtige Museum van Voorschoten. Daar zijn wij heel trots op!” De VVD-fractie Voorschoten vindt dat we het culturele veld moeten versterken, en waar mogelijk vernieuwen. Cultuur kan ook gezien worden als middel dat bijdraagt aan de samenleving en de aantrekkelijkheid van Voorschoten. Mensen komen ook in Voorschoten wonen en winkelen omdat hier veel andere dingen te doen zijn. Hiermee heeft het indirect een economische waarde. In de komende jaren moeten daarom de contacten met basisscholen en ouderen, voor zover ze er nog niet zijn, worden uitgebreid en geïntensiveerd. Iedereen moet zich bij de cultuur in de samenleving betrokken kunnen voelen. Culturele organisaties moeten zich richten op de samenleving van jong tot oud. De overheidsbemoeienis moet worden teruggedrongen en het cultureel ondernemerschap gestimuleerd. Hiermee kunnen we de aantrekkelijkheid van onze samenleving in onze plaats misschien zelfs wel vergroten!” Lees verder

 • VVD: In toekomst zoveel mogelijk gemeentezaken via internet regelen

  16 september − Gisteravond is in het gemeentehuis gesproken over de digitale dienstverlening van de gemeente Voorschoten. De VVD was helder. VVD-raadslid André in ’t Veen: “Steeds meer groepen en generaties Voorschotenaren regelen hun zaken via het internet. Ook senioren regelen steeds meer zaken thuis achter de PC. Bij de meeste organisaties kun je alles regelen via de website. Dat moet bij de gemeente in de toekomst ook kunnen.” Zover is het nog niet in Voorschoten, maar de gemeente is op de goede weg. Aanleiding voor de discussie was het rapport van de Rekenkamercommissie van Voorschoten over de digitale dienstverlening van de gemeente. Uit het rapport blijkt waardering van de inwoners van Voorschoten voor de wijze van dienstverlening die op ruim voldoende wordt gesteld. De website geeft veel informatie en biedt de mogelijkheid om aanvragen vanachter de pc af te handelen. Wat betreft de VVD moet het straks mogelijk zijn dat de inwoners van achter hun pc alle relevante informatie over Voorschoten op de website kunnen opvragen en hun aanvragen als paspoorten rijbewijs, bouwvergunning op eenvoudige wijze kunnen afhandelen. Voor mensen die geen internet hebben of niet handig zijn met de PC moet een passende oplossing blijven bestaan. In ’t Veen: Niet iedereen heeft de beschikking zal adequaat met digitale aanvragen om kunnen gaan. Voor deze inwoners moet een voorziening zijn, zoals een ambtenaar op het gemeentehuis die inwoners helpt op de PC om zaken aan te vragen en in te vullen. De digitale omgeving mag voor niemand een belemmering vormen om mee te doen in de samenleving.” Lees verder

 • VVD: Nuchter en realistisch afvalbeleid beter voor milieu

  09 september − De gemeenteraad van Voorschoten stemt binnenkort over een nieuw afvalbeleid. Kern van dit beleid is dat er betere mogelijkheden komen om afval gescheiden aan te bieden. Zo kunnen bewoners van flats en appartementen nu ook hun groen en grijs afval scheiden, wat tot nu toe niet mogelijk was. VVD-commissielid Bart Lavrijsen: ”Het is gewoon volslagen maf dat het ene deel van Voorschoten braaf al het afval in verschillende bakken doet, terwijl het andere deel van Voorschoten al het afval in dezelfde bak gooit. Op zo`n manier heeft het gewoon helemaal geen zin om afval te scheiden. Als je dat wil doen, moet je het goed doen en moet iedereen kunnen meedoen. Dat daar nu verandering in gaat komen is goed nieuws voor het milieu en goed nieuws voor de burger. Iedereen betaalt immers op dezelfde manier mee aan de afvalverwerking. Ook is het een goede zaak dat meer verschillende afvalstoffen gescheiden aangeboden kunnen worden. Onze doelstelling om binnen enkele jaren 75% van het afval gescheiden op te halen, wordt nu mogelijk en past in een nuchter en realistisch milieubeleid waar de VVD voor pleit.“ Lees verder

 • VVD-raadslid Peter van der Haven vertrekt uit Voorschotense politiek

  19 augustus − Na ruim tien jaar actief te zijn geweest in de politiek, vertrekt Peter van der Haven van het politieke toneel. Sinds 2010 was Van der Haven gemeenteraadslid. Lees verder

 • VVD: Voorstel OZB verhoging is van tafel!

  11 juli − VVD: Voorstel OZB verhoging is van tafel! De gemeenteraad van Voorschoten heeft de kaders voor de gemeentebegroting 2017 besproken. De VVD heeft stevig gepleit voor een nieuw voorstel voor de uitwerking van de Onroerend Zaakbelasting voor volgend jaar. Fractievoorzitter Nanning Mol: ”In het voorstel van het college gaan bezitters van huizen boven €300.000 fors meer betalen. Dat kan dus niet. De VVD wil nivellering zoveel mogelijk tegengaan. Voorschotenaren betalen al genoeg belasting. De VVD wil een nieuwe berekening, waarin er geen lastenverschuiving plaatsvindt naar de huizen boven de 3 ton.” Lees verder

 • Leegstand centrum vrijwel opgelost!

  08 juni − Leegstand centrum vrijwel opgelost! De VVD Voorschoten constateert tevreden dat in het centrum van Voorschoten nauwelijks nog sprake is van leegstand. Kenden we twee jaar geleden nog een flink aantal lege panden, inmiddels is bijna de hele Schoolstraat weer gevuld. Lees verder

 • Openbaar politiek café met Tamara van Ark, vicevoorzitter VVD-Tweede Kamerfractie

  10 mei − Houden we Nederland veilig voor terroristen? Hoe krijgen we de toestroom van vluchtelingen onder controle en kunnen we de mensonterende taferelen op de Middelandse Zee voorkomen? Hoe zorgen we voor een sterke economie en houden we de zorg voor onze ouderen goed en betaalbaar? Over deze en andere vragen over de actuele politiek gaat Tamara van Ark, vicevoorzitter van de VVD-Tweede Kamerfractie met u in gesprek. Op woensdag 25 mei spreekt zij tijdens een openbaar politiek café van de VVD in de ‘Voorschotense Herensociëteit’, Voorstraat 7. Het politiek café start om 20.00 uur, de deur is open vanaf 19.30 uur. Iedereen is welkom! Voor informatie: Nanning Mol, 06-199 20 899 Lees verder

 • VVD, CDA en ONS Voorschoten houden Duivenvoorde groen en betaalbaar

  11 april − Het Duivenvoordegebied is voor Voorschoten van grote waarde. Tot een paar jaar geleden stond Duivenvoorde vol met kassen. Om het gebied weer in ere te herstellen, heeft de gemeente bijna alle kassen gekocht en gesloopt om het gebied weer open en groen te maken. Om de aankoop van de kassen te financieren is afgesproken om beperkte huizenbouw in het gebied toe te staan. Die huizenbouw moet kleinschalig en mooi ingepast worden, zodat het groene beeld niet weer verstoord wordt. Aan dat plan willen de coalitiepartijen VVD, CDA en ONS Voorschoten vasthouden. In de commissievergadering Wonen, Ruimte en Groen is donderdagavond 7 april het plan van D66 besproken om helemaal niet te bouwen in de Duivenvoorde corridor. VVD, CDA en ONS Voorschoten hebben het voorstel afgewezen. Het voorstel is voor Voorschoten onwenselijk omdat voor dat plan deugdelijke financiering ontbreekt. Door nu te vertragen of zelfs te stoppen met het project, zoals D66 bepleit, loopt de gemeente het risico voor miljoenen het schip in te gaan. En dat risico kunnen de gemeente en de belastingbetaler niet lopen. VVD, CDA en ONS Voorschoten willen doorgaan met het huidige project, maar tegelijk samen met D66 optrekken om ook alternatieve financiering te verkennen, zoals subsidiering door de provincie of Europese fondsen. Als een dergelijke aanvullende subsidiering binnengehaald zou kunnen worden, dan zijn VVD, CDA en ONS Voorschoten voorstander van het inzetten van die subsidies om de beperkte huizenbouw verder te verminderen. Lees verder

 • Speeltuin Frans Halsplantsoen

  06 april − In de raadsvergadering van 31 maart jl. heeft VVD vragen gesteld over het speeltuintje op het trapveldje bij het Frans Halsplantsoen. De VVD verwonderde er zich over dat er kennelijk geen goed overleg is geweest tussen buurtbewoners en gemeente over het op particulier initiatief plaatsen van deze speeltoestellen. Uit oogpunt van burgerparticipatie valt dit initiatief van burgers toe te juichen. Dat de gemeente uit een oogpunt van zorgplicht veiligheidseisen stelt aan deze speeltoestellen is juist, maar de gemeente moet ook zo flexibel zijn om oplossend gericht mee te denken. Op de vraag van VVD-raadslid André in ‘t Veen of er een passende oplossing mogelijk is verklaarde wethouder Bremer zich bereid om met de buurtbewoners over de ontstane situatie in overleg te treden. De VVD juicht deze toezegging toe en hoopt dat dit leidt tot een voor alle betrokkenen passende oplossing. De VVD juicht het toe dat de burgers meer betrokken raken bij het bestuur van Voorschoten en zelf initiatieven onderneemt. De gemeente moet daarbij faciliterend en regisserend optreden. De gemeente moet zich daarbij welwillend opstellen en niet direct stellen dat iets niet kan. De gemeente dient de kaders aan te geven en dan achteraf controleren of daaraan is voldaan en goedkeuring geven. Door burgers ruimte te geven leidt dit tot meer betrokkenheid van de burgers bij een goed leefklimaat binnen Voorschoten. Lees verder

 • Een duurzaam Voorschoten begint bij minder regels!

  23 maart − In de gemeenteraad van Voorschoten wordt binnenkort gesproken over een nieuw milieubeleidsplan. De VVD wil het voor inwoners makkelijker maken om bij te dragen aan een beter milieu en een duurzaam Voorschoten. VVD-commissielid Bart Lavrijsen: ”Steeds meer Voorschotenaren willen op hun manier bijdragen aan een duurzaam leven, bijvoorbeeld door het gebruik van zonne-energie of het rijden in een elektrische auto. Maar ze lopen tegen regels aan die hen beperken. Duurzaamheid kan pas succesvol worden als de mensen ruimte krijgen om duurzame initiatieven te ontwikkelen of toe te passen. Dit moet niet worden beperkt door ingewikkelde regels of veel bureaucratie.” Een eerste stap voor de VVD is het makkelijker maken van het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto`s door particulieren. Zo wil de VVD in Voorschoten een duurzame manier van autorijden stimuleren. Het plaatsen van een laadpaal door particulieren, moet een eenvoudige, snelle klus zijn. Met minder regels voor eigen laadpalen wordt voor inwoners een barrière weggenomen om zelf een elektrische auto aan te schaffen. De VVD heeft het college ook gevraagd te onderzoeken waar meer laadpalen op parkeerplaatsen geplaatst kunnen worden. Met meer publieke laadpalen in ons dorp wordt ons centrum nog aantrekkelijker voor mensen om te bezoeken. Voor informatie: Bart Lavrijsen, blavrijsen@voorschoten.nl Lees verder

 • VVD Voorschoten: Gemeente moet zorgen voor goede ruimte en faciliteiten bedrijven

  15 februari − De VVD-fractie in de gemeenteraad van Voorschoten heeft wethouder Inge Nieuwenhuizen gecomplimenteerd met haar voorgestelde Economische Visie voor de komende jaren. Lees verder

 • VVD bezorgd om verplaatsing Huisartsenpost Antioniushove

  24 januari − De huisartenpost in ziekenhuis Antoniushove in Leidschendam gaat mogelijk verplaatst worden naar het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag. Lees verder

 • Motie VVD onderzoek aanpakken kruising Marinelaan overgenomen

  11 december − De VVD Voorschoten is warm pleitbezorger van een goede opknapbeurt van het Knooppunt Voorschoten bij het Deltaplein en het aanzicht van de omliggende straten. Lees verder

 • VVD Voorschoten: Sneller en beter vergunningenbeleid in Voorschoten

  07 november − De gemeenteraad van Voorschoten sprak donderdag over de gemeentebegroting 2016. De VVD pleitte voor een beter en sneller vergunningenbeleid. Lees verder

 • VVD: Niet meer brommen en fietsen tijdens winkeltijden in Schoolstraat

  30 oktober − De VVD wil dat er tijdens winkeltijden niet meer gebromd en gefietst wordt in de Schoolstraat. Lees verder